EUs forordning om markedsmisbruk, MAR, trer i kraft i norsk rett 1. mars 2021. På disse sidene finner du en oversikt over de mest sentrale endringene i de nye markedsmisbruksreglene.

De nye markedsmisbruksreglene har fått mye oppmerksomhet både i EU og her i Norge. Dette skyldes dels at det er et stort og viktig rettsområde som endres, og fordi markedsmisbruksreglene er relevante og viktige for alle aktører i verdipapirmarkedet. Ved innføringen av MAR i norsk rett endres innsidereglene, forbudet mot markedsmanipulasjon, reglene for primærinnsidere og utsatt offentliggjøring. Det kommer også nye krav til innsidelisten og markedssonderinger.

Markedsmisbruksdirektivet fra 2003 ble i 2016 erstattet av forordningen om markedsmisbruk (EU) nr. 596/2014 (MAR). MAR har trådt i kraft i EU.

Det overordnede formålet med MAR er å skape en “single rule book” for å forhindre markedsmisbruk. Grunnprinsippene fra det tidligere markedsmisbruksdirektivet (MAD 2003/6/EC), som dagens verdipapirhandellov er basert på, endres ikke med MAR. MAR inneholder imidlertid flere presiseringer, stiller enkelte nye formkrav og innfører sentrale endringer på noen områder.

Wiersholms MAR Insights gir en enkel og effektiv innføring i endringene som kommer med MAR og hva det betyr for deg og din virksomhet, enten du er utsteder, investor, tilrettelegger eller styremedlem.

Her finner du en oppsummering av de mest sentrale endringene:

Ettersom MAR er en forordning hvor det er lite rom for nasjonal tilpasning, er det en rekke EU-kilder som er direkte relevant ved tolkningen av MAR i Norge. Vi har derfor inntatt en samling av de mest sentrale kildene her.

Det er et omfattende regelverk som endres og det kan ta tid å få oversikt over endringer som er relevante for den enkelte. Her har vi derfor samlet de sentrale emnene kategorisert for henholdsvis utstedere, tilretteleggere og styremedlemmer:

I tillegg til de nye reglene om markedsmisbruk, som trer i kraft i Norge 1. mars 2021, har det også kommet nye prospektregler. De nye prospektreglene trådte i kraft i Norge 21. juli 2019.