Tilretteleggere må forholde seg til en rekke nye regler når MAR trer i kraft i norsk rett. Nedenfor følger en oversikt over de mest sentrale reglene.
  • Tilretteleggere må sørge for å overholde de nye reglene om markedssonderinger; blant annet må det utarbeides rutiner for hvordan markedssonderinger skal gjennomføres, et standardisert manus må følges ved henvendelsen til investorer, og nye krav om dokumentasjon og oppbevaring av informasjon må overholdes. Les mer om kravene til markedssonderinger her.
  • Tilretteleggere må sørge for å sette seg inn i endringene i forbudet mot innsidehandel, blant annet at forbudet også vil ramme endring og kansellering av ordre etter mottak av innsideinformasjon. Les mer om forbudet mot innsidehandel her.
  • Tilretteleggere må sørge for å overholde de nye form- og innholdskravene som stilles til innsidelisten; listen må blant annet føres på et bestemt format, det må innhentes mer informasjon om personene som føres på listen og det stilles nye krav til oppbevaring av listen. Les mer om kravene til innsidelisten her.
  • Tilretteleggere må sørge for å sette seg inn i endringene i forbudet mot markedsmanipulasjon, blant annet at forbudet ikke lenger vil gjelde kun for transaksjoner og handelsordre men enhver adferd som gir eller er egnet til å gi falske eller villedende signaler, eller som sikrer eller er egnet til å sikre en pris, samt spredning av opplysninger. Les mer om forbudet mot markedsmanipulasjon her.
  • Tilretteleggere må sørge for å sette seg inn i de nye reglene om tilbakekjøpsprogrammer og kursstabilisering. Les mer om reglene her.

Det er flere regler i MAR som treffer tilretteleggere, blant annet nye regler om rapportering av mistenkelige ordre og transaksjoner, og nye krav til investeringsanbefalinger.

Se her for en oversikt over kildene om MAR

Tilbake til hovedsiden for MAR Insights.