ESG og samfunnsansvar

Ta kontakt med

Morten Goller, Managing partner

Bærekraft

Å bidra til en mer bærekraftig fremtid er både en del av vårt samfunnsansvar og vår faglige ekspertise.

Som firma har vi forpliktet oss til FNs bærekraftsmål gjennom medlemskap i UN Global Compact, hvor vi årlig rapporterer på alt vi gjør for å bidra til å nå bærekraftsmålene.

Vårt største bidrag til bærekraftig utvikling skjer imidlertid gjennom den faglige rådgivningen og bistanden vi yter til klienter. Bærekraft er i økende grad en sentral suksessfaktor for virksomheter i Norge og internasjonalt. Vi hjelper virksomheter med å lykkes i markeder som blir stadig mer fokusert på bærekraftig utvikling.

04_arrow-rVår tverrfaglige rådgivning

Redd Barna

Wiersholm er Redd Barnas hovedsamarbeidspartner og er stolte over dette meningsfylte samarbeidet med en organisasjon som virker for noe av det viktigste for en bærekraftig fremtid, nemlig barn, unge og utdanning.

Redd Barnas virksomhet fokuseres rundt barns rettigheter etter Barnekonvensjonen, særlig med vekt på skolegang, beskyttelse mot overgrep og tilgang til helsetjenester. Organisasjonen har en betydelig virksomhet i Norge og internasjonalt gjennom Save the Children.

Foto: Tone Kraakenes

04_arrow-rVårt partnerskap med Redd Barna
Birgitte Lange, Generalsekretær hos Redd Barna

Pro bono

Wiersholm har en sterk og stolt tradisjon for pro bono-arbeid, og bidrar hvert år med flere årsverk i pro bono innsats. Vi er hovedsamarbeidspartner for Redd Barna og ønsker gjennom dette arbeidet å bidra til å styrke barns rettssikkerhet over hele verden. Vårt mangeårige samarbeid med NOAS er også en viktig del av dette arbeidet. Wiersholms advokater fører årlig en rekke saker for domstolen som ledd i Domstolsprosjektet i regi av NOAS.

I 2019-2022 er vi hovedsamarbeidspartner for jusstudentenes humanitæraksjon, HumAk.

04_arrow-rVårt pro bono-arbeid

UN Global Compact

Wiersholm er stolte medlemmer av UN Global Compact, verdens mest omfattende samfunnsansvars-initiativ.

Bærekraftig forretningsvirksomhet starter med selskapets verdisystem og en prinsippbasert tilnærming til hvordan selskapet drives. Dette betyr at vi forplikter oss til å jobbe målrettet og systematisk for å styrke oss innen menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

04_arrow-rVår forpliktelse til UN Global Compact

Åpenhetsloven

I henhold til åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, gjennomfører Wiersholm aktsomhetsvurderinger som vi redegjør for i en årlig rapport. Det overordnede ansvaret for arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger ligger hos Managing Partner og CFO, mens partnere i ledelsen samt ansatte innen compliance, HR og innkjøp har viktige roller i den praktiske ivaretakelsen.

04_arrow-rVår redegjørelse etter åpenhetsloven 2022/2023

Undervisning

Vi er en kompetansebedrift. Som ledende advokater på våre områder er kunnskap og erfaring vår viktigste verdi og vårt viktigste samfunnsbidrag. Det er en prioritert oppgave for oss å bidra til utvikling av morgendagens jurister og ledere gjennom undervisning av studenter, bidrag i faglige fora, og gjennom seminarer og kurs i egen regi.

04_arrow-rLes mer