ESG og samfunnsansvar

Ta kontakt med

Morten Goller, Managing partner

Miljø og bærekraft

Vi har styrket vår innsats for å forebygge, håndtere og redusere negative miljøkonsekvenser av vår virksomhet, og har sluttet oss til UN Global Compact for et bærekraftig samfunn.

Vi har valgt å satse på en miljøvennlig arbeidshverdag og i 2018 ble vi blant annet Miljøfyrtårn-sertifisert. Gjennom ordningen har vi forbedret våre rutiner innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, og stiller bærekraftskrav til våre leverandører.

04_arrow-rLes mer

Redd Barna

Wiersholm er Redd Barnas hovedsamarbeidspartner og er stolte over dette meningsfylte samarbeidet med en organisasjon som virker for noe av det viktigste for en bærekraftig fremtid, nemlig barn, unge og utdanning.

Redd Barnas virksomhet fokuseres rundt barns rettigheter etter Barnekonvensjonen, særlig med vekt på skolegang, beskyttelse mot overgrep og tilgang til helsetjenester. Organisasjonen har en betydelig virksomhet i Norge og internasjonalt gjennom Save the Children.

Foto: Tone Kraakenes

04_arrow-rLes mer
Birgitte Lange, Generalsekretær hos Redd Barna

Pro bono

Wiersholm har en sterk og stolt tradisjon for pro bono-arbeid, og bidrar hvert år med flere årsverk i pro bono innsats. Vi er hovedsamarbeidspartner for Redd Barna og ønsker gjennom dette arbeidet å bidra til å styrke barns rettssikkerhet over hele verden. Vårt mangeårige samarbeid med NOAS er også en viktig del av dette arbeidet. Wiersholms advokater fører årlig en rekke saker for domstolen som ledd i Domstolsprosjektet i regi av NOAS.

I 2019-2020 er vi hovedsamarbeidspartner for jusstudentenes humanitæraksjon, HUMAK.

04_arrow-rLes mer

UN Global Compact

Wiersholm er stolte medlemmer av UN Global Compact, verdens mest omfattende samfunnsansvars-initiativ.

Bærekraftig forretningsvirksomhet starter med selskapets verdisystem og en prinsippbasert tilnærming til hvordan selskapet drives. Dette betyr at vi forplikter oss til å jobbe målrettet og systematisk for å styrke oss innen menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

04_arrow-rUN Global Compact

Mangfold

Vi anser mangfold og ulikhet som en styrke, og en forutsetning for å levere best mulig tjenester til våre klienter.

Våre ansatte representerer 30 fagområder og et mangfold av nasjonaliteter, og vi rekrutterer i økende grad advokater med internasjonal bakgrunn og erfaring. Som firma trenger vi også ekspertise innen andre områder enn jus. Wiersholm har ansatte med spisskompetanse innen en rekke områder slik at vi kan  levere optimale løsninger til våre klienter.

04_arrow-rLes mer

Undervisning

Vi er en kompetansebedrift. Som ledende advokater på våre områder er kunnskap og erfaring vår viktigste verdi og vårt viktigste samfunnsbidrag. Det er en prioritert oppgave for oss å bidra til utvikling av morgendagens jurister og ledere gjennom undervisning av studenter, bidrag i faglige fora, og gjennom seminarer og kurs i egen regi.

04_arrow-rLes mer