Nedenfor finner du en samling av de emnene i markedsmisbruksreglene som vi mener er mest sentrale for deg som styremedlem.
  • Styremedlemmer må sette seg inn i de nye reglene om meldeplikt og handleforbud i 30 dager forut for utsteders finansielle rapportering.
  • Styremedlemmer må være oppmerksomme på at meldeplikten vil utvides til å gjelde flere typer finansielle instrumenter og transaksjoner.
  • Styremedlemmer må benytte en bestemt mal ved innsendelse av meldinger om transaksjoner til Finanstilsynet.
  • Styremedlemmer må skriftlig informere sine nærstående om deres forpliktelser som nærstående, blant annet at nærstående får en selvstendig meldeplikt under MAR.
  • Styremedlemmer må fortløpende vurdere om beløpsgrensen for meldeplikt er overtrådt.
  • Primærinnsidere må sørge for at utsteders primærinnsiderregister oppdateres ved endringer om sine nærstående, og primærinnsidere må sørge for at alle deres nærstående føres på utsteders primærinnsiderregister.

Les mer om reglene i MAR for styremedlemmer og andre primærinnsidere her.

Det er flere sentrale endringer som styremedlemmer og andre primærinnsidere bør orientere seg om, blant annet:

Se her for en oversikt over kildene om MAR

Tilbake til hovedsiden for MAR Insights.