Utsatt iverksettelse av dokumentasjonsreglene for trekk av kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer

Tidligere i år foreslo Finansdepartementet nye regler om dokumentasjonskrav utenlandske aksjonærer i norske selskaper må oppfylle for å få lavere skattetrekk enn 25%. De nye dokumentasjonskravene skulle gjelde fra 1. januar 2018. De nye dokumentasjonskravene har skapt praktiske utfordringer for Skatteetaten og bransjeaktørene og departementet har i brev 5. desember 2017 derfor bedt Skattedirektoratet utsette ikraftsettelsen av reglene til 1. januar 2019. Det utsatte ikraftsettingstidspunktet vil gi de som blir berørt av kravene mer tid til å forberede seg på regelverket.

Departementet har bedt direktoratet vurdere om det er behov for enkelte endringer i reglene. I den grad det foreslås endringer etter at forskriften er vedtatt, vil det fremkomme som forskriftsendringer. Forslag om eventuelle større endringer vil bli sendt på høring.

Departementet har imidlertid opplyst at de som allerede har søkt om forhåndsgodkjennelse, og fått innvilget redusert kildeskattesats etter de nye kravene, ikke trenger søke på ny. De som har påbegynt søknadsarbeidet, eller har planer om å søke om forhåndsgodkjennelse, anbefales å forholde seg til de foreslåtte regler ved utarbeidelse av søknad.

En beskrivelse av de foreslåtte dokumentasjonsreglene finner du her.