Fra 1. januar 2018 gjelder nye regler for trekk av kildeskatt på utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer. Reglene innebærer at det oppstilles nye og strengere dokumentasjonskrav for å kreve redusert kildeskattesats. Oppfylles ikke dokumentasjonskravene skal det trekkes 25 % kildeskatt.

Denne artikkelen har en oppdatering: Iverksettelse av dokumentasjonsreglene utsettes til 1. januar 2019.

Aksjer som tidligere er registrert godkjent i VPS med lavere kildeskattesats enn 25 % vil ikke lenger ha krav på redusert kildeskattesats med mindre dokumentasjonskravene oppfylles.

Utenlandske forvaltere som ønsker å ha VPS-konti (NOM-konti) godkjent for lavere kildeskattesats enn 25 % må søke om tillatelse.

1. Nye dokumentasjonskrav

For å ha fortsatt rett på redusert kildeskattesats på utbytte fra et norsk selskap må aksjonæren fremlegge dokumentasjonen som beskrevet under.

Dersom det utbytteutdelende selskapets aksjer er registrert i VPS skal dokumentasjonen fremlegges overfor kontofører eller forvalter. Dersom aksjene ikke er registrert i VPS skal dokumentasjonen fremlegges direkte overfor det utbytteutdelende selskapet.

Personlige utbyttemottakere må dokumentere sin rett på redusert kildeskattesats ved å fremlegge:

 • Bostedsbekreftelse (Certificate of Residency) som tilfredsstiller samtlige av følgende krav:
  • må være utstedt av skattemyndighetene i aksjonærens bostedsland,
  • må ikke være eldre enn tre år på tidspunktet for utbytteutdelingen, og
  • må uttrykkelig bekrefte at aksjonæren er bosatt i vedkommende stat i henhold til skatteavtalen vedkommende stat har inngått med norske myndigheter.

Upersonlige utbyttemottakere utenfor EØS må dokumentere sin rett på redusert kildeskattesats/fritak fra kildeskatt ved å sende inn:

 • dokumentasjon på tidligere mottatt refusjon av kildeskatt eller godkjenning fra norske skattemyndigheter om at aksjonæren har krav på lavere skatt iht. skatteavtale eller har krav på fritak for skatt etter fritaksmetoden;
 • Bostedsbekreftelse (Certificate of Residency) som tilfredsstiller samtlige av følgende krav:
  • må være utstedt av skattemyndighetene i aksjonærens bostedsland,
  • må ikke være eldre enn tre år på tidspunktet for utbytteutdelingen, og
  • må uttrykkelig bekrefte at aksjonæren er bosatt i vedkommende stat i henhold til vedkommende stats internrett og etter skatteavtalen vedkommende stat har inngått med norske myndigheter.

Upersonlige utbyttemottakere innenfor EØS må dokumentere sin rett på redusert kildeskattesats/fritak fra kildeskatt ved å sende inn:

 • dokumentasjon på tidligere mottatt refusjon av kildeskatt eller godkjenning fra norske skattemyndigheter om at aksjonæren har krav på lavere skatt eller har krav på fritak for skatt etter fritaksmetoden (skatteloven § 2-38 (5)),
 • egenerklæring som bekrefter at grunnlaget for skattefritaket/reduksjon ikke har endret siden dokumentasjonens opprinnelse, og
 • bekreftelse på at aksjonæren er hjemmehørende i et EØS-land.

Bekreftelsen og egenerklæringen må foreligge på registreringstidspunktet og må fornyes hvert tredje år.

I tillegg må enhver personlig og upersonlig utbyttemottaker, uavhengig av det anførte rettslige grunnlag for skattefritak/skattereduksjon, bekrefte at vedkommende er den virkelige rettighetshaver til utbyttet.

2. Søknad om refusjon av kildeskatt

Både personlige og upersonlige aksjonærer kan kreve refundert for mye betalt kildeskatt ved søknad til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (“SFU”). I forbindelse med en slik søknad må dokumentasjonskravene nevnt ovenfor oppfylles.

3. Søknad om forhåndsgodkjenning for redusert kildeskattesats

Upersonlige aksjonærer som ønsker å registrere rett til redusert kildeskattesats for sine aksjer for første gang må søke om forhåndsgodkjenning. Søknaden skal sendes til SFU. Søknaden må være egnet til å dokumentere at vilkårene for redusert skattesats eller fritak for skatteplikt er oppfylt, enten etter skatteavtale eller etter fritaksmetoden.

Søknader etter fritaksmetoden:

 • fullt navn og adresse til utbyttemottaker,
 • Bekreftelse på at aksjonæren er hjemmehørende i et EØS-land,
 • redegjørelse for den aktuelle utenlandske enhetens selskapsform og en vurdering av hvilken norsk selskapstype den utenlandske enheten tilsvarer, og
 • fullmakt fra endelig utbyttemottaker med mindre søknaden er underskrevet direkte av endelig utbyttemottaker.

Søknader etter skatteavtale:

 • fullt navn og adresse til utbyttemottaker;
 • Bostedsbekreftelse (Certificate of Residency) som tilfredsstiller samtlige av følgende krav:
  • må være utstedt av skattemyndighetene i aksjonærens bostedsland,
  • må ikke være eldre enn seks måneder, og
  • må uttrykkelig bekrefte at aksjonæren er bosatt i vedkommende stat i henhold til skatteavtalen vedkommende stat har inngått med norske myndigheter.
  • fullmakt fra endelig utbyttemottaker med mindre søknaden er underskrevet direkte av endelig utbyttemottaker.

Ettersom det er lang saksbehandlingstid for søknader ved SFU anbefales at slik søknad sendes så snart som mulig, slik at forhåndsgodkjennelse foreligger før neste års generalforsamling.

Wiersholm kan bistå med utforming av slik søknad.

4. Utenlandske forvaltere må søke om tillatelse til å inneha vps-konto med redusert kildeskattesats

Utenlandske forvaltere med NOM-konti må søke om tillatelse til at aksjene skal være registrert med redusert kildeskattesats eller med skattefritak. Tidligere godkjennelser vil ikke lenger kunne benyttes.

 • Søknaden skal sendes SFU. En godkjennelse fra SFU medfører at de nye dokumentasjonskravene anses oppfylt og den reduserte kildeskattesats blir trukket ved utbytteutdelingen. Søknaden til SFU må inneholde:
 • bekreftelse fra utenlandsk forvalter på at de vil fremlegge opplysninger om hver reelle eier til utbetalt utbytte, herunder fremlegge dokumentasjon i tråd med de til enhver tid gjeldende dokumentasjonskravene, på forespørsel og innen den fristen skattekontoret bestemmer. Opplysningene må være oppdatert pr. dato for vedtak om utbytteutdeling, og må, i tillegg til dokumentasjonskravene nevnt i pkt. 1 over, inkludere utbyttemottakers navn, adresse, skattemessige bostedsland, skatteregistreringsnummer i bostedslandet, samt antall aksjer som er trukket lavere skatt og med hvilken skattesats,
 • kopi av tillatelse etter lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 6-3, gitt av Finanstilsynet for å stå oppført som forvalter i VPS. I de tilfellene det har skjedd endringer av betydning etter at tillatelsen ble gitt, må en ny tillatelse innhentes, og
 • VPS-kontonummer til NOM-konti som skal registreres med redusert sats, når dette foreligger.

5. Plikter og ansvar for det utdelende selskap

Det norske utdelende selskapet har plikt til å levere melding om trekk av kildeskatt til skattemyndighetene. For selskap med aksjer registrert i VPS er fristen til å sende inn melding senest én måned etter at trekk er foretatt. For andre selskap er fristen syv dager etter at kildeskattetrekk er foretatt.

Frist for betaling av kildeskatten er samme dag som fristen for levering av melding av trekk av kildeskatt.

I den grad aksjonæren har fremlagt den lovpålagte dokumentasjonen overfor det utbytteutdelende selskapet (for aksjer utenfor VPS) eller overfor kontofører/forvalter (for aksjer registrert i VPS), kan selskapet ikke stilles til ansvar for eventuelle feiltrekk.

Er det utdelende selskaps aksjer ikke registrert i VPS, kan selskapet trekkes kildeskatt med redusert sats der selskapet kjenner aksjonærens skattemessige status, selv om de konkrete dokumentasjonskravene ikke er oppfylt. Det utdelende selskap kan likevel risikere å bli stilt til ansvar for manglende trekk av kildeskatt ved feilbedømmelse av aksjonærens skattemessige status, dersom det utbytteutdelende selskapet har opptrådt uaktsomt eller har forsømt seg.