Våre forretningsvilkår

1. Avtaleforhold

 

1.1 Disse alminnelige forretningsvilkår (“Vilkårene”) gjelder for alle tjenester som leveres av Advokatfirmaet Wiersholm AS (“Wiersholm”, “vi” eller “oss”).

1.2 Normalt utsteder vi en oppdragsbekreftelse for hvert enkelt oppdrag. Våre oppdrag er underlagt oppdragsbekreftelsen, disse Vilkårene og/eller eventuelle andre avtaler vi måtte inngå i forbindelse med oppdraget. Skulle det være avvik mellom disse Vilkårene og oppdragsbekreftelsen, har oppdragsbekreftelsen forrang.

1.3 Våre tjenester utføres av Wiersholm som firma, og ikke av noe annet rettssubjekt eller noen individuell partner eller ansatt i Wiersholm. Klientens avtaleforhold vil kun være med Wiersholm. Dette gjelder selv om klienten har bedt om at arbeidet utføres av én bestemt person.

1.4 Rettssubjektet eller personen omtalt som “klient” i vår oppdragsbekreftelse eller annen avtale (“klienten” eller “dere”) vil være vår klient i alle juridiske og praktiske betydninger av begrepet. Med mindre noe annet er avtalt kan vi motta instrukser fra enhver person vi med rimelighet antar er bemyndiget av klienten til å gi oss instrukser. Vi er bare ansvarlige overfor klienten, og ingen andre har rett til å basere seg på vår rådgivning.

2. Tjenester

 

2.1 Vi vil utføre våre tjenester i henhold til de regler som gjelder for oss, herunder Regler for god advokatskikk og andre gjeldende rettsregler.

2.2 Normalt vil vi bli enige om oppdragets omfang ved starten av saken. Omfanget vil imidlertid kunne bli endret, utvidet eller redusert i løpet av oppdraget på grunnlag av instrukser vi mottar fra dere, hvordan saken utvikler seg, andre ytre omstendigheter osv.

2.3 Vi vil utpeke én advokat som vil være ansvarlig for det enkelte oppdrag. I noen tilfeller vil vi utpeke en annen advokat som ansvarlig for en bestemt del av et oppdrag. Vi vil dessuten benytte andre advokater, advokatassistenter og medarbeidere i den grad vi anser dette hensiktsmessig i lys av deres ønsker, sakens natur og omfang, tidspress og tilgjengelige ressurser, eller etter avtale med dere. CVer for våre advokater og advokatassistenter er tilgjengelige på vår nettside www.wiersholm.no.

2.4 Vår rådgivning gis på grunnlag av forholdene i den enkelte sak, den informasjon som er tilgjengelig for oss og de instrukser vi mottar fra dere. Vår rådgivning kan derfor ikke legges til grunn i andre saker eller benyttes til andre formål.

2.5 For at vi skal kunne yte best mulig bistand, er det viktig at dere gir oss alle relevante opplysninger. Vi forutsetter at opplysningene vi mottar fra dere er korrekte og fullstendige.

2.6 Vi er bare kvalifisert til å bistå i norske rettsspørsmål. Det er klientens eget ansvar å engasjere rådgivere om fremmed rett. Vi skal ikke ha noe ansvar for råd om fremmed rett.

2.7 Dersom ikke annet er avtalt, omfatter vår bistand bare juridisk rådgivning og ikke rådgivning om tekniske, økonomiske, regnskapsmessige, kommersielle, miljømessige eller andre ikke- rettslige forhold. Vi har ikke noe ansvar for rådgivning knyttet til slike spørsmål. Hvis ikke annet er avtalt, vil vår bistand i en bestemt sak ikke omfatte råd vedrørende skatt eller eventuelle skattemessige konsekvenser.

3. Honorar, utlegg, fakturering

 

3.1 Vårt honorar blir vanligvis fastsatt på grunnlag av en rekke av faktorer, slik som den enkelte advokats erfaring og kompetanse i forhold til den aktuelle saken, tidsbruk, oppnådde resultater, sakens kompleksitet, tidspress, de beløp som er involvert og eventuell risiko vi måtte påta oss. Vårt arbeid registreres og faktureres i enheter på 0,25 timer. Vi regulerer våre timesatser per 1. januar hvert år. Timesatser for enkeltmedarbeidere kan bli justert i løpet av året i forbindelse med skifte av stillingskategori.

3.2 Dersom vi gir et estimat på vårt honorar skal ikke dette betraktes som en beløpsbegrensning eller en fastprisavtale. Vi vil forsøke å informere klienten så snart som praktisk mulig ved vesentlige avvik fra slike estimater, men klienten vil være ansvarlig for vårt fulle honorar selv om det skulle overstige estimatet.

3.3 Dersom en sak faller bort eller blir avbrutt på kort varsel, og vi lider tap som følge av dette, forventer vi å kunne diskutere en passende kompensasjon.

3.4 I tillegg til honoraret vil vi belaste klienten for alle utgifter vi pådrar oss i forbindelse med oppdraget, for eksempel registreringsgebyrer og utgifter til registersøk, budsendinger, reise, hotell, catering eller oversettelse. Kostnader og utlegg vil bli fakturert uten påslag.

3.5 Vårt honorar omfatter ikke merverdiavgift. Merverdiavgift vil bli lagt til våre honorarer og utlegg i den grad det følger av gjeldende lovgivning. Dersom merverdiavgift ikke er lagt til i våre fakturaer, og avgiftsmyndighetene senere krever at vi betaler merverdiavgift på de fakturerte beløpene, kan vi belaste klienten for det merverdiavgiftsbeløp vi må betale.

3.6 Vi fakturerer normalt utført arbeid hver måned, uavhengig av om oppdraget er avsluttet eller ikke. Dersom dere ber om det, vil vi gi regelmessige oppdateringer om påløpt honorar. Hvis dere har spesielle ønsker knyttet til hvordan arbeidet faktureres er det viktig at dere informerer ansvarlig advokat om dette før oppdraget påbegynnes, slik at vi kan ta stilling til om vi er i stand til å etterkomme ønskene deres.

3.7 Betalingsfrist er 14 dager fra fakturadato. Det vil påløpe forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats etter lov om forsinkelsesrente for beløp som ikke betales ved forfall.

3.8 Eventuelle klager på våre fakturaer må sendes oss skriftlig senest én måned etter fakturadato.

3.9 Vi forbeholder oss retten til å be om at klienten innbetaler forskudd. Forskudd vil bli brukt til å gjøre opp våre fakturaer i saken. Vårt totale honorar vil kunne bli høyere eller lavere enn det innbetalte forskuddsbeløpet.

3.10 Med mindre noe annet følger av ufravikelige rettsregler skal våre fakturaer betales uten fradrag eller trekk av noe slag. Dersom klienten er pålagt å gjøre fradrag eller trekk, skal klienten betale oss et tilleggsbeløp slik at vi mottar det samme beløpet som vi ville ha mottatt dersom det ikke var blitt foretatt noe fradrag eller trekk.

3.11 Vi vil i samsvar med regler for god advokatskikk opplyse klienten om eksisterende muligheter for offentlig rettshjelp og rettshjelpsforsikring der dette er relevant. Klienten plikter å bidra til at det, om mulig, oppnås dekning av kostnader (inkludert våre honorarer og utlegg) etter gjeldende forsikringer og fra andre tredjeparter, herunder ved å gi nødvendige varsler.

4. Ansvarsbegrensning

 

4.1 Wiersholm er ikke ansvarlig for indirekte tap eller følgeskader. Ansvar for direkte tap er begrenset til NOK 50 millioner for de tjenester som leveres i saken.

4.2 I den utstrekning annet ikke følger av ufravikelige rettsregler skal ikke partnere, styremedlemmer eller ansatte i Wiersholm ha noe personlig ansvar i forbindelse med oppdrag som påtas eller arbeid som utføres av Wiersholm. Dersom slike personer har et erstatningsansvar etter ufravikelige rettsregler skal punkt 4.1, 4.3, 4.4 og 4.5 i disse Vilkårene gjelde tilsvarende.

4.3 Wiersholm skal ikke under noen omstendighet ha et solidarisk ansvar med andre rådgivere eller tredjeparter som måtte ha et erstatningsansvar overfor klienten. Dersom det er ansvarsgrunnlag for mer enn én part, skal Wiersholms andel av ansvaret være begrenset til det som med rimelighet kan tilskrives Wiersholms juridiske rådgivning. Dette gjelder selv om klienten ikke skulle være i stand til å inndrive sitt krav mot andre ansvarlige parter som følge av ansvarsbegrensning, manglende betalingsevne eller andre forhold.

4.4 Dersom klienten har rett til forsikringsdekning eller annen tapsdekning, vil vårt ansvar overfor klienten bli redusert med tilsvarende beløp. Dersom vi skulle utbetale et erstatningsbeløp til klienten, skal klienten overdra sine rettigheter til å søke dekning hos forsikringsselskap eller annen tredjepart til oss eller vårt forsikringsselskap.

4.5 Dersom deres krav mot oss er basert på et krav mot dere fra en tredjepart (herunder offentlig myndighet) skal vi ha rett til å håndtere, forsvare og forlike dette kravet på vegne av dere dersom vi påtar oss å holde dere skadesløse for kravet. Hvis dere gjør opp, forliker eller erkjenner ansvar for et slikt tredjepartskrav uten vårt skriftlige forhåndssamtykke, har vi ikke noe ansvar overfor dere.

5. Andre rådgivere

 

5.1 Vi kan i henhold til instruks fra klienten engasjere advokater i andre land eller andre rådgivere. Et slikt engasjement vil bli foretatt på vegne av klienten. Det er følgelig klienten selv som vil være ansvarlig for å betale slike advokaters eller rådgiveres honorarer og utlegg. Vi vil ikke ha noe ansvar overfor klienten for tjenester eller råd gitt av slike advokater eller rådgivere, selv om rådene er blitt kommunisert til klienten gjennom oss og selv om vi formelt er registrert som klienten til slike advokater og rådgivere.

6. Interessekonflikt

 

6.1 Vi kan være forhindret fra å påta oss et oppdrag dersom det foreligger en interessekonflikt i forhold til en annen klient. Før vi påtar oss et oppdrag, vil vi sjekke om det foreligger en interessekonflikt i henhold til Regler for god advokatskikk. I tillegg kan det oppstå andre situasjoner som hindrer oss fra å påta oss det aktuelle oppdraget eller opptre på vegne av klienten i en pågående eller fremtidig sak. Det er derfor viktig at dere før, og i løpet av, oppdraget gir oss alle opplysninger som kan være av betydning for å avgjøre om det foreligger, eller kan oppstå, en interessekonflikt. Vår konfliktsjekk omfatter bare arbeid som faller innenfor det avtalte omfanget av oppdraget, og dersom dere ber oss foreta annet arbeid i tillegg, kan det bli nødvendig å foreta en ny konfliktsjekk.

6.2 Wiersholm er et fullservice advokatfirma med et stort antall norske og utenlandske klienter innen et vidt spekter av bransjer. Det er derfor mulig at vi har, eller vil påta oss oppdrag for, andre klienter i samme bransje som dere eller som dere anser som konkurrenter.

7. Ansvar for utgifter i forbindelse med rettsaker osv

 

7.1 Ved prosedyre for domstolene risikerer man ved tap å bli pålagt å dekke motpartens omkostninger, samt gebyret til retten. Tilsvarende gjelder ved voldgift, der klienten også kan bli pålagt å dekke voldgiftsrettens salær og øvrige utgifter. Dette er klientens eget ansvar å dekke slike krav.

7.2 Dersom saken vinnes vil ikke motparten nødvendigvis bli pålagt å dekke klientens omkostninger. Selv om motparten blir pålagt å dekke klientens omkostninger, må man regne med at rettens eller voldgiftsrettens utmåling av omkostninger vil ligge betydelig under Wiersholms faktiske honorarer og utlegg. Klienten er likevel ansvarlig for å dekke Wiersholms honorar og utlegg fullt ut.

8. Oppdragets varighet

 

8.1 Klienten kan når som helst avslutte oppdraget. Vi kan bare innstille vårt arbeid i saken dersom det foreligger en rimelig grunn (som f.eks. at klienten ikke betaler en faktura eller blir insolvent, at det oppstår en interessekonflikt eller at det vil kunne være skadelig for vårt omdømme eller utsette oss for rettslig ansvar om vi fortsetter å arbeide med saken) eller som ellers angitt i Regler for god advokatskikk. Uansett vil klienten være ansvarlig for Wiersholms honorar og utlegg for arbeid utført frem til avslutningen av oppdraget.

9. Kommunikasjon

 

9.1 Wiersholm benytter seg av elektroniske kommunikasjonsmidler, som f eks e-post, i kommunikasjon med klienter og tredjeparter. Det vil alltid være en viss sikkerhetsrisiko forbundet med elektronisk kommunikasjon. Vi bruker vanligvis ikke kryptert e-post, med mindre vi blir særskilt bedt om dette. Dersom dere har spesielle krav med hensyn til kommunikasjonsmåte, må ansvarlig advokat gjøres oppmerksom på dette før oppdraget påbegynnes.

9.2 Våre spam- og virusfiltre og sikkerhetsforanstaltninger kan av og til avvise eller filtrere ut legitime e-poster. Følgelig bør dere følge opp viktige e-poster per telefon dersom dere ikke har mottatt et svar innen rimelig tid. Vi skal ikke ha noe ansvar dersom våre filtreringsprogrammer skulle vise seg ikke å være tilstrekkelig effektive og klientens systemer skulle bli smittet av virus eller på annen måte bli negativt berørt på grunn av en e-post fra oss.

10. Oppbevaring av dokumenter

 

10.1 Vi oppbevarer vanligvis kopier av dokumenter vi har utarbeidet eller mottatt i forbindelse med et oppdrag i en viss periode. Etter dette vil vi kunne destruere/slette dokumentene uten varsel til klienten. Dokumenter vil normalt bare bli oppbevart i elektronisk form.

11. Tiltak mot hvitvasking

 

11.1 Vi er underlagt lover og forskrifter om tiltak mot hvitvasking. Vi vil derfor kunne be dere og dem fakturaen stiles til, om opplysninger som vi trenger for å utføre nødvendig kundekontroll. Dersom vi ikke mottar de nødvendige opplysninger, kan vi være forhindret fra å påta oss oppdraget.

12. Klientkonti

 

12.1 Midler som vi oppbevarer på våre klienters vegne vil plasseres på klientkonto i samsvar med gjeldende norsk lovgivning. Vi skal ikke være ansvarlig for tap eller skade som følge av insolvens eller konkurs hos finansinstitusjoner hvor klientmidler er innestående.

13. Immaterielle rettigheter

 

13.1 Vi har opphavsretten og andre relevante immaterielle rettigheter til dokumenter og andre produkter vi har utarbeidet i forbindelse med oppdraget, men dere har rett til å bruke dokumentene vi har utarbeidet for dere til de formål de er bestemt for.

14. Personvern

 

14.1 Som ledd i utførelsen av våre tjenester vil vi behandle personopplysninger. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for klientoppfølgning og kunnskapsforvaltning utover det aktuelle oppdraget. Om ikke annet er avtalt, er vi behandlingsansvarlig. Mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger finnes her: wiersholm.no/about/Personvernerklaering.

15. Markedsmisbruksforordningen

 

15.1 I saker der vi har, eller kan få, tilgang til innsideinformasjon vil vi på klientens forespørsel utarbeide og oppdatere en liste i henhold til kravene i markedsmisbruksforordningen over advokater og ansatte hos Wiersholm som mottar slik informasjon. Vi vil sørge for at advokater og ansatte hos Wiersholm som har tilgang til innsideinformasjon, er kjent med de plikter og ansvar dette innebærer, samt straffeansvaret som er forbundet med misbruk eller uberettiget distribusjon av slike opplysninger.

15.2 På forespørsel vil vi gi dere kopi av innsidelister utarbeidet i henhold til punkt 15.1 så snart som praktisk mulig i en periode på fem år etter utarbeidelsen av listen. Klienten er pålagt å holde listen over mottakere av innsideinformasjon fortrolig og skal bare bruke den til overholdelse av krav i henhold til gjeldende lovgivning.

16. Menneskerettigheter

 

16.1 I samsvar med Advokatforeningens veiledning om hvordan menneskerettighetene bør respekteres i advokatvirksomheter vil vi ta initiativ til å drøfte med vår klient aktuelle og potensielle menneskerettighetskrenkelser som oppdraget kan medføre, med det siktemål å bistå klienten med å unngå slike krenkelser. Vi forbeholder oss retten til å trekke oss fra oppdraget dersom klienten beslutter ikke å følge våre råd om dette og det er klart for oss at oppdraget kan medføre krenkelse av menneskerettigheter.

17. Konfidensialitet

 

17.1 Vi er underlagt lovbestemt taushetsplikt og vil ikke videreformidle dokumenter eller informasjon av konfidensiell karakter som vi mottar fra klienten i forbindelse med oppdraget til tredjeparter uten klientens forutgående samtykke.

17.2 Vår taushetsplikt skal ikke forhindre oss fra å gi opplysninger der dette er pålagt ved lov eller fra å dele opplysninger med andre rådgivere som dere har engasjert. I gitte tilfeller er vi pålagt ved lov å rapportere mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering til rette myndigheter. Vi har ikke lov til å opplyse klienten om at vi har slik mistanke eller at vi har foretatt eller har til hensikt å foreta slik rapportering. Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at vi gir opplysninger til banker og kredittforetak om identiteten på reelle rettighetshavere (klientene) med innestående midler på vår klientkonto etter anmodning fra den aktuelle banken eller kredittforetaket i samsvar med hvitvaskingsforskriften § 4-8.

17.3 Vi har rett til å opplyse om at vi har opptrådt på klientens vegne i saker som er offentlig kjent (også ved bruk av klientens logo) under forutsetning at vi ikke vi ikke gir informasjon som ikke er offentlig kjent.

18. Overdragelse

 

18.1 Hverken klienten eller Wiersholm kan uten den annen parts skriftlige samtykke overdra noen av de rettigheter, krav eller plikter som følger av, eller oppstår i forbindelse med, oppdraget. Wiersholm har likevel rett til å benytte inkasso til inndrivelse av forfalte fordringer.

19. Klager

 

19.1 Dersom dere skulle være misfornøyd med våre tjenester eller salærer vil vi gjerne diskutere dette med dere så snart som mulig slik at vi kan prøve å finne en løsning som er tilfredsstillende for oss begge.

19.2 Dersom dere anser Wiersholm for å ha brutt reglene for god advokatskikk, kan dere klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg. Reglene for god advokatskikk og ytterligere informasjon om klageadgangen er tilgjengelig på nettsiden til Den Norske Advokatforening, www.advokatforeningen.no.

20. Gjeldende rett og tvisteløsning

 

20.1 Disse Vilkårene og alle spørsmål i forbindelse med Wiersholms oppdrag (herunder eventuelle ansvarsspørsmål) skal være underlagt norsk rett.

20.2 Eventuelle tvister i forbindelse med Wiersholms oppdrag skal løses ved voldgift i Oslo i samsvar med voldgiftsloven. Voldgiftssaken og voldgiftsrettens kjennelse skal være taushetsbelagt. Wiersholm skal likevel ha rett til å begjære tvangsfullbyrdelse av forfalte, ubestridte krav ved de ordinære domstolene.

21. Endringer

 

21.1 Vi vil kunne gjøre endringer i disse Vilkårene. Gjeldende versjon av Vilkårene vil være tilgjengelig på vår nettside, www.wiersholm.no. Eventuelle endringer trer i kraft når den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside, www.wiersholm.no