Silje i Oslo Tingrett

Det siste året som dommerfullmektig i Oslo tingrett har bidratt til at jeg har utviklet meg mye – både som “rettsanvender” og som menneske.

Som dommerfullmektig møter man et spenn av parter og proffe aktører på daglig basis. Rollen innebærer at du må fatte beslutninger som kan være krevende – enten fordi det er vanskelige faglige spørsmål eller fordi beslutningen vil ha stor betydning for enkeltpersoners liv. I en typisk uke på jobb forbereder jeg saker, gjennomfører rettsmøter og skriver dom. Selv om det er faste elementer i rettergangen og prosessen opplever jeg stor variasjon i både sakstyper og persongalleri – noe som gjør jobben veldig spennende.

Oslo tingrett er Norges største domstol med over 100 dommere og dommerfullmektiger. En av fordelene med en så stor domstol er et godt fagmiljø der det er enkelt å søke råd hos mer erfarne dommere. Det er også veldig mange hyggelige folk her og et godt sosialt miljø.

Før jeg begynte i tingretten har jeg jobbet med prosedyre som advokat innenfor sivile saker. Fra dommerbordet får jeg verdifull erfaring i form av mengdetrening innenfor sivilprosess – i tillegg til å observere de gode formidlerne av juss og fakta blant advokatene. For tiden deltar jeg også i et pilotprosjekt om aktiv saksstyring i små og mellomstore saker der det settes av mer tid til en «fortung» prosess – noe som også er veldig lærerikt.

Min oppfatning er at de fleste advokater vil ha god nytte av å ha prøvd seg som dommerfullmektig. I rollen får man god trening i å håndtere ansvar og arbeide selvstendig, tidvis i et høyt tempo. Og sist, men ikke minst, ofte et annet innblikk i samfunnet enn det man ellers er vant til, noe jeg tror er nyttig uavhengig av videre karrierevei.