Norges Høyesterett avsa dom og kjennelse den 25. juni 2019 i saken om gyldigheten av eiendomsskatt i Oslo kommune.

I likhet med lagmannsretten fant Høyesterett at Oslo kommunes vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2016 kjennes ugyldig og Oslo kommune pålegges å tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt for 2016 med renter. Skattyterne vant frem med at eiendomsskatten i Oslo var skrevet ut for sent.

Gruppemedlemmen vant ikke frem med spørsmålet om Oslos eiendomsskattemodell var ugyldig, men Høyesterett fant at kommunen har “beveget seg nær den grensen eigedomsskattelova” setter.

Avgjørelsen fra Norges Høyesterett kan du lese her

Når blir eiendomsskatten tilbakebetalt?

Høyesterett fant at utskrivningen av eiendomsskatten for 2016 var ugyldig og Oslo kommune ble pålagt å tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt for 2016. Oslo kommune vil tilbakebetale skatten til alle.

Kommunen har allerede startet å tilbakebetale til de som var med i søksmålet og har klagd. Andre skattytere vil få tilbakebetaling til høsten. Det vil beregnes renter i medhold av forskrift om rentegodtgjørelse når eiendomsskatt blir innbetalt for sent eller betalt tilbake (FOR-1987-12-18-977).

Tilbakebetaling for 2017

Den 5. november 2018 ble det sendt varsel til Oslo kommune om nytt gruppesøksmål knyttet til eiendomsskatten for 2017. Når utskrivningen for 2016 var ugyldig fordi den var skrevet ut for sent, vil eiendomsskatt for boliger i året 2017 maks kunne være 2 promille etter eiendomsskatteloven § 13. En tredjedel av eiendomsskatten for 2017 – om lag 150 millioner kroner – må da tilbakebetales som en direkte følge av Høyesteretts dom.

Ved brev av 29.11.2018 viste kommunen til at lagmannsrettens dom er anket til Høyesterett, og kommunen “anser det ikke som hensiktsmessig å kommentere påstandene i søksmålsvarselet før det foreligger rettskraftig avgjørelse om skatteåret 2016.” Kommunen har nå besluttet å tilbakebetale en tredjedel av eiendomsskatten for 2017.

Les prosessvarselet her

Les Oslo kommunes pressemelding her