For andre gang har retten behandlet et søksmål der Finansdepartementet har saksøkt sin egen Skatteklagenemnd for avgjørelser de er uenig i.

Begge gangene har spørsmålet omfattet fradragsrett for transaksjonskostnader; Første gang spørsmålet om fradragsrett for transaksjonskostnader ved salg av aksjer i eiendomsselskap, denne gang eiendomsmeglertjenester ved salg av driftsbygning.

Skatteklagenemnda hadde i fem ulike vedtak gitt skattyter medhold i at det forelå fradragsrett for inngående merverdiavgift på omkostninger pådratt til salg av eiendommer direkte. Disse saken ble behandlet samlet av Oslo tingrett. En av sakene (Siemens) skilte seg ut ved å gjelde salg av driftsbygning som hadde vært brukt som hovedkontor i industriell virksomhet. De øvrige fire gjaldt salg av bygg som hadde vært brukt i egen avgiftspliktig utleievirksomhet, og som ble solgt da denne utleievirksomheten opphørte.

Oslo tingrett mente at transaksjonskostnadene (herunder advokat- og meglertjenester) pådratt ved salg av eiendommene, ikke ga grunnlag for fradragsrett. Dette selv om eiendommene fullt ut var benyttet i avgiftspliktig virksomhet, enten i form av hovedkontor eller avgiftspliktig utleievirksomhet.

Retten mente videre at kostnadene knyttet seg nærmere det enkeltstående avgiftsunntatte salget enn til de respektive selskapenes avgiftspliktige utleievirksomhet, og fremsto først og fremst som bedriftsøkonomisk motivert. Konklusjonen ble dermed at omkostningene ikke hadde en slik relevant og så naturlig og nær tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten at tilknytningskriteriet er oppfylt.

Spørsmålet om fradragsrett for transaksjonskostnader har vært gjenstand for behandling i domstolene ved flere anledninger. Frem til Telenor-dommen fra 2015, som gjaldt salg av aksjer, var det fast praksis fra skattemyndighetene at det ble innrømmet fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader pådratt både ved salg av eiendom direkte og ved salg av aksjer i datterselskap som inngikk i fellesregistrering med selger, dersom eiendommen hadde vært brukt i avgiftspliktig virksomhet.

I Skårer Syd Holding-dommen fra 2017, som gjaldt kjøp av aksjer i et eiendomsselskap, kom Høyesterett til at det ikke forelå fradragsrett for inngående merverdiavgift på omkostningene pådratt ved kjøp av aksjene, selv om eiendommen ble brukt i avgiftspliktig virksomhet. Også dette resultatet måtte sies å være i strid med tidligere praksis fra skattemyndighetene.

Hva nå?

Dommen fra Oslo tingrett er ikke rettskraftig og spørsmålet om anke er til vurdering. Om dommen blir stående, kan det stilles spørsmål om hva som eventuelt er igjen av muligheten for fradragsrett for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader.

Gjenstår det fortsatt muligheter, eller er dette en mulig siste spiker i kista for fradragsrett for transaksjonskostnader ved kjøp og salg av aksjer og/eller eiendom?

Det er uansett enkelte momenter og nyanser ved avgjørelsen som ikke har blitt tilstrekkelig behandlet, og avgjørelsen bør dermed ankes.