Bærekraftige investeringer har skutt fart og innebærer i det vesentlige at investorer benytter Environmental, Social and Governance-kriterier (ESG-kriteriene) i vurderingen av om investeringer skal gjennomføres. I mangel av et omforent rammeverk for å vurdere virksomheter opp mot ESG kriteriene har denne vurderingen vært overlatt til investorene selv.

EU-parlamentet har nå vedtatt nye informasjonsregler vedrørende bærekraftige investeringer.

Dersom forordningen blir stående slik den er nå, vil den pålegge finansielle markedsdeltagere – i hovedsak investorer og kapitalforvaltere – samt finansielle rådgivere, å integrere vurderingen av bærekraft i sine beslutningsprosesser og å offentlig formidle bærekraftsrelaterte opplysninger om finansielle produkter.

Rapporteringsreglene gir for det første veiledning om hvordan investorer og finansrådgivere skal inkorporere ESG-vurderinger i finansielle prosesser og introduserer et klassifikasjonssystem for bærekraftige investeringer.

For det annet etablerer forordningen en opplysningsplikt. Opplysningsplikten innebærer at investorer, kapitalforvaltere og finansrådgivere skal formidle egne retningslinjene for integrasjon av bærekraftshensyn ved investeringer.

For det tredje skal rapporteringsregelverket effektivisere det ansvaret større virksomheter og konsern allerede har til å offentliggjøre ikke-finansielle opplysninger og opplysninger om mangfold (Direktiv 2014/95/EU), og sørge for mer konsistent rapportering på dette feltet.

Forordningen er bygget opp rundt tre grunnpilarer:

  1. Eliminere “greenwashing” og å øke bevisstheten rundt bærekraft.
  2. Sikre ensartet anvendelse av rapporteringsplikten. ESA, den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA), den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) samt europeisk tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) skal føre tilsyn med regelverket og sørge for harmonisering av rapporteringspraksis.
  3. Sikre like rammevilkår for alle berørte sektorer og parter.

Rapporteringspliktens siktemål er først og fremst å sørge for at kapital investeres på en mest mulig bærekraftig måte og redusere skadelig miljøpåvirkning.

Wiersholm planlegger å avholde et seminar om ESG i løpet av høsten 2019 – vi kommer tilbake med mer informasjon i løpet av den nærmeste tiden.