Ignazio i Oslo Tingrett

For tiden jobber jeg som dommerfullmektig ved Oslo tingrett. Jeg har permisjon fra stillingen som advokat i Wiersholm, hvor jeg jobbet med tvisteløsning innen kontraktsrett, særlig sjø- og forsikringsrett.

Arbeidet som dommerfullmektig går i hovedsak ut på å forberede og lede rettsmøter, og deretter å avgjøre sakene. Du treffer avgjørelser av stor betydning for enkeltpersoner, mange av dem i en vanskelig situasjon. Det er et stort ansvar som stiller krav til deg. Jeg tenker først og fremst på opptreden overfor aktørene i retten, men det samme gjelder det faglige.

Oslo tingrett er Norges største domstol, med over to hundre ansatte. Noe i overkant av hundre av disse er enten dommere eller dommerfullmektiger. Det er et godt sosialt og faglig miljø. Til forskjell fra andre domstoler, behandler ikke Oslo tingrett alle sakstyper. Saker om midlertidig forføyning, arrest, konkurs m.fl. behandles i stedet av Oslo byfogdembete.

Den faglige bredden i arbeidet er likevel stor. Man jobber med saker innen mange fagfelt og livsområder og får god kjennskap til prosessreglene. Arbeidshverdagen er variert og spennende, og til tider veldig hektisk. Du har ansvar for mange saker av gangen, og ofte må du treffe avgjørelser raskt. I sivile saker og i mange av straffesakene avgjør du saken på egenhånd, så du må like, og være komfortabel med, å arbeide selvstendig.

Arbeidet som dommerfullmektig er en god erfaring for meg, som har interesse for tvisteløsning. Jeg har blitt mer vant til å opptre i en rettssal, og har lært mye av å lede rettsmøter med dyktige advokater bak skranken. Gode advokater kan saken sin godt, er bevisst hvilke problemstillinger som er avgjørende, og greier å presentere vanskelige faktiske og rettslige spørsmål på en lettfattelig måte. For en forretningsadvokat, vil erfaringen som dommerfullmektig utvilsomt være nyttig å ha med seg videre.