Fagområder

Klima og miljø

Ta kontakt med

Klimarett

Internasjonale forpliktelser, særlig gjennom Norges EØS-medlemskap, innebærer at det fortløpende stilles nye og strengere krav til norsk næringsliv. Dette omfatter krav til tillatelser og handlemåte, strategier, rapportering og nye krav til kvotehandel. Videre stilles det stadig strengere krav til å motvirke klima- og naturrisiko i lys av klima- og naturkrisen. Både privatrettslige og offentligrettslige krav til konsekvensutredninger og aktsomhetskrav gjelder for næringslivet i dag. I tillegg plikter virksomhetene å motvirke greenwashing, herunder stilles krav til markedsføring i tråd med nye reguleringer om grønne påstander. En stor del av det private næringslivet er også gjenstand for tilsyn, inspeksjoner og granskning.

Miljørett

Wiersholm har lang erfaring med å bistå norske virksomheter i deres dialog med miljømyndighetene. Vi gir råd i forbindelse med søknader på utslippstillatelser, underlegging av BAT-krav og tillatelser til tiltak og planer som kan få betydning for miljøet. Vi bistår også ved klager til miljømyndighetene og departementene, eller i etterfølgende søksmål mot myndighetene i forbindelse med miljøspørsmål. Vårt miljørettsteam har svært god erfaring med myndighetskontakt og med juridiske vurderinger i forbindelse med offentlige krav og pålegg ved brudd, eller ved mistanke om brudd på forurensningstillatelser og øvrig miljøregulering. I mer alvorlige forurensningssaker, bistår vi klienter i straffesaker.

Vi håndterer videre avfallsrettslige spørsmål, slik som karakterisering av produkt som avfall eller biprodukt, håndtering av avfall og farlig avfall, samt spørsmål om etterlevelse av avfallsrettens regler. I tillegg gir vi også råd til våre klienter i privatrettslige tvister knyttet til erstatningsansvar for forurensning og bistår med avtaleregulering av risiko og ansvar for forurensning. Wiersholms miljørettsteam har lang erfaring fra arbeid med miljørettslig due diligence i forbindelse med oppkjøp av bedrifter eller fast eiendom. Vi har også bred erfaring fra arbeid med granskning av internkontroll/ rutiner i forbindelse med ulovlig forurensning.

Vi arbeider også strategisk og proaktivt for å implementere kommende krav om aktsomhetsvurderinger innen miljøretten, og å møte de stadig strengere kravene på dette området.

Klima- og miljøspørsmål oppstår og må håndteres på ulike rettsområder, i en rekke bransjer og i flere typer saker. Vårt miljørettsteam har omfattende ekspertise og håndterer komplekse saker på alle områder innen klima- og miljørett, også i tverrfaglige team.

ESG

Vi gir råd til våre klienter om nye krav etter eksempelvis taksonomien, åpenhetsloven, Corporate Sustanability Reporting Directive (CSRD), samt kommende regelverk som Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D) og en potensiell sosial taksonomi. Her har vi omfattende erfaring med å rådgi på alt fra underleggelse, risiko for ansvar og innarbeiding av nye ESG-strategier i virksomheten. Vi har lang erfaring med å bistå inn i omstillingsprosesser og arbeider proaktivt med våre klienter for å sikre etterlevelse av nye regelverk. Les mer om Wiersholms kompetanse innenfor ESG og Compliance her.

Våre tjenester

Chambers Europe 2019