Det er en glede for Wiersholm å kunne ønske velkommen til Transfer Pricing Forum 2020 – det tredje i rekken – hos oss 19. november. Hovedtemaet i år er såkalt “morselskapskontroll” og hvilken betydning det har for allokering av risiko og overskudd i konserner. Seminaret arrangeres av våre internprisingseksperter med partner Andreas Bullen i spissen. Under årets seminar får vi også faglig bidrag fra Skatteetaten.

Program

Kl 08.30 – 09.00 Frokost

Kl 09.00 – 11.45 Del 1: Morselskapskontroll – betydning for allokering av risiko og overskudd

Kl 11.45 – 12.30 Lunsj

Kl 12.30 – 13.15 Del 2: Skatteetatens fokusområder innenfor internprisingsområdet

Kl 13.30 – 15.00 Del 3: Nyere norsk rettspraksis på internprisingsområdet


Om årets hovedtema

Det er på det rene at det såkalte “kontrollkriteriet” i OECDs retningslinjer for internprising kan gi grunnlag for å tilsidesette konsernets privatrettslige allokering av risiko, dersom risiko allokeres til konsernselskaper som ikke kontrollerer risikoen. Spørsmålet er imidlertid om den kontroll morselskaper utøver, i kraft av å være konsernspiss og ta overordnede beslutninger på konsernnivå, kan begrunne at morselskapet må tilordnes risiko knyttet til datterselskapenes virksomhet. Dersom konsernets risikoallokering kan tilsidesettes på dette grunnlag, vil dette i ytterste konsekvens kunne føre til at morselskapets tilordnes en betydelig større andel av konsernoverskuddet. Dersom datterselskapenes hjemstater ikke aksepterer tilsidesettelsen, vil risikoen for dobbeltbeskatning være stor.

Våre internprisingseksperter vil særlig ha fokus på hvilken betydning det har at morselskapet som regel treffer beslutninger knyttet til konsernets strategiske og operasjonelle veivalg, samt at store investeringer og/eller beslutninger i datterselskapene både formelt og reelt må godkjennes av ansatte i morselskapet.

Todelt seminar

For å legge til rette for mest mulig åpne diskusjoner, er del 1 forbeholdt representanter fra næringslivet, herunder ansatte i økonomiavdelinger, juridiske avdelinger, skatteavdelinger og andre enheter som jobber med skattespørsmål og internprising.

Del 2 og del 3 vil gå av stabelen etter lunsj og er åpne for alle interesserte. En representant fra Skatteetaten vil da holde et innlegg som redegjør for etatens fokusområder innenfor internprising. Vi vil deretter gjennomgå de viktigste norske dommene på internprisingsområdet det siste året, med fokus på hvilken praktisk betydning dommene kan ha for din virksomhet og dine internprisingssaker.

Deltakeravgift

Seminaret koster 3500 kroner for deltakere som er med fra del 1 og 1750 kroner for deltakere som er med fra del 2 og utover. Beløpet vil bli fakturert etter at påmeldingsfristen har gått ut 2. november. Vi gjør derfor oppmerksom på at påmeldingen blir bindende to uker før seminardatoen.

Korona og smittevern

Seminaret gjennomføres i overenstemmelse med de til enhver tid gjeldende rådene for smittevern fra myndighetene.