Vår historie

I dag er vi et stort og moderne advokatfirma. Dit har vi kommet gjennom å bistå betydelige samfunnsaktører, drive faglig utvikling og rekruttere de største talentene og fremste ekspertene.

Våre røtter strekker seg tilbake til 1875, med en ubrutt linje fra Carl Unger, Henrich Steffens, Kristen Nygaard, Gunnar Mellbye og de øvrige partnerne i de opprinnelige firmaene.

Dagens Wiersholm ble stiftet 16. august 1990 av samtlige daværende partnere i de tre advokatfirmaene Wiersholm, Bachke & Helliesen, Mellbye, Schjoldager, Sejersted, Tenden og Bech, Hirsch & co.

Wiersholm ble etablert som følge av betydelige endringer i eierstrukturen i norsk næringsliv. Fusjoner og oppkjøp førte til større enheter som etter hvert ble mer profesjonelle brukere av advokattjenester. Norsk økonomi ble mer internasjonalisert gjennom økende utenlandske investeringer i Norge og norske investeringer i utlandet. Norges tilnærming til EU førte med seg endringer i norsk lovgivning.

Alle disse endringene førte til at norske advokatfirmaer måtte øke betydelig i størrelse og besitte spisskompetanse innen flere bransjer for å kunne konkurrere mot advokatfirmaer i andre deler av Europa og i USA.