Wiersholm har bistått Pareto Bank ASA ved noteringen av selskapets aksjer på Oslo Axess. Dette er den første noteringen på norsk regulert marked (Oslo Børs/ Oslo Axess) i 2016.

Pareto Bank er en nisjebank spesialisert på prosjektfinansiering. Banken konsentrerer seg om forretningsområdene eiendomsfinansiering, selskaps- og verdipapirfinansiering og shipping- og offshorefinansiering.

For mer informasjon vises til Pareto Bank.