Selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess må forberede seg på å kunne offentliggjøre informasjonspliktig innsideinformasjon også utenfor børsens åpningstid. Innskjerpingen medfører imidlertid ikke krav om døgnkontinuerlig publiseringsberedskap i en normalsituasjon og forventes ikke å få stor betydning for etablerte rutiner for finansiell rapportering. Videre utvides "åpningstiden" for når flaggemeldinger må publiseres.
Strengere praksis for offentliggjøring av innsideinformasjon utenfor børsens åpningstid

Utstedere skal etter verdipapirhandelloven § 5-2 “[…] umiddelbart offentliggjøre innsideinformasjon […]”. Oslo Børs har praktisert dette kravet slik at det gjelder i børsens åpningstid (09.00 til 16.30). Børsen endrer nå praksis slik at utstedere ved hendelser og beslutninger som oppstår eller avklares utenfor børsens åpningstid, der informasjonen anses å være innsideinformasjon, ikke lenger kan legge til grunn at det vil være tilstrekkelig å offentliggjøre børsmelding om forholdet før børsen åpner.

Men ikke krav til døgnkontinuerlig beredskap i normalsituasjonen

Allerede i dag tolkes den umiddelbare informasjonsplikten slik at utstedere innenfor børsens åpningstid har noe (men ikke mye) tid til å områ seg fra selskapet blir kjent med informasjonen til børsmeldingen skal være offentliggjort. Børsen signaliserer at regelen etter praksisendringen ikke vil tolkes slik at utstedere i en normalsituasjon må ha “døgnkontinuerlig beredskap” for å håndtere informasjonspliktige forhold. Dersom utsteder forventer at en hendelse vil inntreffe blir utgangspunktet et annet. Børsen forventer da at det er lagt til rette for publisering også på ugunstige tider. Børsen bemerker at akseptabel tid vil kunne variere fra sak til sak “avhengig av hendelsesforløp, informasjonens karakter og den saksbehandling som anses påkrevd”.

Utsatt offentliggjøring

Selskapene har fortsatt samme adgang til utsatt offentliggjøring etter verdipapirhandelloven § 5-3 av forhold der vilkårene for dette er oppfylt. Hva gjelder den påkrevde orienteringen til børsen vil det da være tilstrekkelig at denne gis innen børsåpning påfølgende handelsdag.

Rettede emisjoner

Praksisendringen vil kreve endringer i informasjonshåndteringen ved gjennomføring av rettede emisjoner. Børsmelding om gjennomført emisjon og styrebeslutning om tildeling etter en plassering gjennomført på kveldstid sendes etter gjeldende praksis normalt ikke ut før morgenen etter, før børsåpning. Fra 1. april vil slik melding i normalsituasjonen måtte sendes samme kveld som emisjonen er plassert og styret har besluttet å gjennomføre emisjonen. For informasjonspliktige forhold tidligere i emisjonsprosessen må det vurderes å benytte adgangen til utsatt offentliggjøring.

Offentliggjøring av års- og delårsrapporter

Markedsaktører har fryktet praksisendringens innvirkning på eksisterende etablerte rutiner for offentliggjøring av periodisk finansiell informasjon. Børsen vil (med Finanstilsynets velsignelse) fortsatt akseptere en praksis som innebærer at den finansielle rapporten, så lenge den er behandlet av styret (eller annet relevant selskapsorgan) etter børsens stengetid, kan offentliggjøres morgenen etter. Børsens IR-anbefaling foreskriver, som tidligere, at slik offentliggjøring bør skje senest kl. 08.00. Det er en forutsetning at rapporten publiseres i henhold til offentliggjort finansiell kalender. Det presiseres videre at dette kun gjelder dersom styremøtet er avhold dagen i forveien. En kan altså ikke ha styremøte på en fredag og deretter avvente offentliggjøring av rapporten til mandag. Styremøtet må for å kunne offentliggjøres på mandag morgen avholdes tidligst søndag kveld. Tilsvarende gjelder ved annen mellomliggende dag som ikke er handelsdag.

Andre informasjonspliktige opplysninger

For annen informasjon som etter børsens regelverk skal offentliggjøres “straks” gjelder praksisendringen tilsvarende. Forslag om beslutning om utbytte kan imidlertid offentliggjøres i tilknytning den finansielle rapporten.

Flaggemeldinger

Det har til nå vært etablert praksis at flaggemeldinger i henhold til verdipapirhandelloven § 4-3 for handler som skjer etter børsens åpningstid kan sendes etterfølgende børsdag innen børsåpning kl. 09.00. Dette endres fra 1. april ved at plikten til å sende flaggemeldinger “straks” forstås å gjelde i hele tidsperioden børsen tilbyr bistand med utsendelse av flaggemeldinger. Gjeldende åpningstider for slik bistand er fra 08.00 til 17.30. Flaggemeldinger skal således sendes børsen (og utsteder) for offentliggjøring frem til kl. 17.30 på handelsdager. Der transaksjoner er avtalt etter kl. 17.30 må flaggemelding sendes i tide til at børsen kan besørge offentliggjøring fra kl. 08.00 påfølgende handelsdag.

Gjelder for alle børsens markeder fra 1. april

Praksisendringene gjelder for markedsplassene Oslo Børs, Oslo Axess, Nordic ABM og Merkur Market, med virkning fra og med 1. april for alle markeder.

Endringer i Oslo Børs’ IR anbefaling

Oslo Børs har også publisert en oppdatert IR-anbefaling for selskaper med aksjer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess. Anbefalingen er tilpasset de ovennevnte regelendringene. Det er videre tatt inn en anbefaling om å publisere delårsrapport (i samsvar med IAS 34) for første og tredje kvartal i tillegg til det lovpålagte kravet til års- og halvårsrapport. Denne anbefalingen er tatt inn for å kompensere for at det ikke lenger foreligger en lovpålagt plikt for aksjeutstedere med Norge som hjemstat til å publisere slike delårsrapporter. Se mer om dette i tidligere nyhetsbrev fra Wiersholm.

Praksisendringen for publisering av børsmeldinger og flaggemeldinger utenfor børsens åpningstid er nærmere omtalt i børssirkulære 1/2017 som kan leses her.

Oslo Børs oppdaterte IR-anbefaling er nærmere omtalt i børssirkulære 2/2017 som kan leses her.