Regjeringen har varslet at rederiskatteordningen vil videreføres i en ny periode, men med nye begrensninger sammenlignet med dagens ordning. Den nye perioden vil vare fra 1. juli 2017 til 31. desember 2026.

Dagens rederiskatteordning er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) frem til 1. juli 2017. Det er nå blitt notifisert for en ny periode, fra 1. juli 2017 til 31. desember 2026.

De er ventet at de foreslåtte lovendringene i rederiskatteordningen blir fremlagt med statsbudsjettet denne høsten. Endringene vil i så fall likevel tre i kraft med virkning fra 1. juli 2017, ettersom ESAs godkjennelse av dagens rederiskatteordning utløper denne datoen.

På bakgrunn av prosessen med ESA og for å sikre at ordningen er i samsvar med EØS-regelverket, notifiserer norske myndigheter en ordning med nye begrensninger. De nye begrensningene fremgår av finansdepartementets brev av 24. mai 2017. Departementet oppsummerer de ny begrensningene som følger:

  • Utleie på bareboat-vilkår begrenses til 50 prosent av total tonnasje i konsernet. Strategisk ledelse for utleid tonnasje må utøves fra EØS-området.
  • Innleie av tonnasje på time charter- og voyage charter-vilkår av fartøyer som ikke er registrert i et EØS-land begrenses til 90 prosent av total tonnasje i konsernet.
  • Begrensningene for utleie og innleie skal i hovedregelen ikke gjelde for allerede inngåtte kontrakter.
  • Fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri skal ikke være tillatt i ordningen dersom de vesentlig går i fart på innsjøer og elver.
Nærmere om begrensninger for utleie på bareboat-vilkår

Etter dagens regler er det ingen begrensninger for utleie på bareboat-vilkår. Departementet skriver i brevet at de erkjenner at begrensninger i utleie på bareboat-vilkår i større grad vil sørge for at shipping forblir kjerneaktiviteten rederiskatteordningen. Følgende begrensninger foreslås i brevet til ESA:

  • Utleie på bareboat-vilkår begrenses til 50 prosent av total tonnasje i konsernet. Dette innebærer at konsernet vurderes samlet, og det fremgår også uttrykkelig av brevet at utleie på bareboat-vilkår konserninternt ikke vil påvirke beregningen. Det legges opp til en årlig beregning, men med en unntaksregel som tillater at tonnasjen kan beregnes over en fireårsperiode.
  • Videre begrenses perioden for utleie på bareboat-vilkår. Det foreslås en maksimumsgrense på 5 år, med en mulig forlengelse på 3 år.
  • Endelig er det et krav om at den “strategiske ledelse” av skipene som er utleid på bareboat-vilkår må finne sted innenfor EØS. Med strategisk ledelse siktes det til øverste ledelsen i selskapet, slik som utøves av CEO og styret.

Finansdepartementet påpeker videre at det er det reelle leieforholdet som avgjørende for om hvorvidt de nye begrensningene gjøres gjeldende. Kontrakter som formelt utgjør utleie på bareboat-vilkår, men reelt innebærer utleie på time charter-vilkår, vil ikke omfattes av begrensningene. Dette gjelder typisk hvor utleieselskapets (lokale) datterselskap sørger for bemanning.

For å oppmuntre selskaper til å tilpasse seg de nye begrensningene er det foreslått overgangsregler. De ny begrensningene vil ikke gjelde for allerede inngåtte kontrakter med en varighet på 5 år eller mindre (inkludert kontrakter med mulighet for forlengelse på 3 år).

Nærmere om begrensninger i innleie på time charter og voyage charter-vilkår

Innleie av tonnasje på time charter- og voyage charter-vilkår av fartøyer som ikke er registrert i et EØS-land foreslås begrenset til 90 prosent av total tonnasje i konsernet. Beregningen skal foretas årlig på konsernnivå. Det er foreslått en overgangsregel om at begrensningene ikke skal gjelde for kontrakter som allerede er inngått.

Vindmøllefartøy

Regjeringen foreslo i statsbudsjett for 2017 å utvide rederiskatteordningen til å omfatte vindmøllefartøyer som driver virksomhet i form av oppsetting, reparasjon, vedlikehold og demontering av vindmøller. Forslaget innebærer at grensedragningen mellom vindmøllefartøyer innenfor og utenfor ordningens virkeområde blir klargjort. Nå er endringen notifisert, og dersom utvidelsen godtas vil den gjelde allerede fra 1. januar 2017.