Regjeringen meldte 15. november 2017 at den nå har forelagt for ESA forslag til overgangsregler som skal redusere usikkerhet og sørge for at rederiene får tid til å gjennomføre tilpasninger til de nye krav som etter planen skal gjelde fra 1. januar 2018.

I vårt nyhetsbrev av 8. juni 2017 orienterte vi om at regjeringen den 24. mai 2017 hadde notifisert ESA om større endringer i rederiskatteordningen. Endringene var ment å tre i kraft med retroaktiv virkning fra 1. juli 2017.

Bakgrunnen for endringene er at rederiskattereglene anses som statsstøtte og krever derfor godkjennelse og tilpasning til ESAs retningslinjer for støtte til sjøfart. Diskusjonene med ESA har tatt lenger tid enn antatt og Regjeringen fikk derfor forlenget eksisterende ordning ut 2017.

Forslag om overgangsregler ift. bareboat-utleie

I regjeringens notifisering av 24. mai i år var det foreslått følgende begrensninger i utleie av fartøyer på bareboat-vilkår:

  • en begrensning på utleie på bareboat-vilkår til 50 prosent av total tonnasje i konsernet.
  • perioden for utleie på bareboat-vilkår skulle begrenses til fem år, med en mulig forlengelse (opsjon) på tre år.
  • krav om at den “strategiske ledelse” av skipene som er utleid på bareboat-vilkår måtte finne sted innenfor EØS. Med strategisk ledelse siktes det til øverste ledelsen i selskapet, slik som utøves av CEO og styret.

Begrensningene skulle imidlertid ikke få anvendelse på konsernintern utleie.

Regjeringen har nå bedt om at rederikonserner som skattlegges innenfor ordningen i 2017 får tid frem til og med 31. oktober 2018 med å tilpasse seg nye krav for bareboat-utleie.

Selskaper som ikke oppfyller nye krav innen fristen, må tre ut av rederiskatteordningen og skattlegges med ordinær selskapsskatt for november og desember 2018. Regjeringen varsler om positive signaler fra ESA ift. forslaget.

Øvrige signaler fra ESA

I mai varslet regjeringen endringer også ift. innleie, slik at innleie av tonnasje på TC og VC av fartøy som ikke er registrert i et EØS-land skulle begrenses til 90 prosent av total tonnasje i konsernet. Regjeringen varsler at denne begrensningen ser ut til å være akseptabel for ESA.

Det var videre varslet nye krav til andel EØS-registrert tonnasje for selskaper i rederiskatteordningen. ESA har signalisert at eventuelle nye krav til flagg kan begrenses slik at de gjelder bare for nye selskapsgrupper som trer inn i ordningen fra og med 1. januar 2018.

Endelig nevner regjeringen at man har foreslått enkelte presiseringer knyttet til lektere med hensyn til fartsområde, registrering og størrelse for at disse fortsatt skal være omfattet av rederibeskatningsregimet:

  • fartøyet må være et «skip i fart», jf. skatteloven § 8-11
  • fartøyet må være sjøgående og ikke vesentlig gå i fart på innsjøer og elver
  • fartøyet må drives i tilknytning til skip i fart med eget fremdriftsmaskineri