I følge en ny kjennelse fra Borgarting lagmannsrett er Oslo tingrett ikke tvungent verneting i saker om rettigheter til patenter som er ervervet ved overdragelse. Kjennelsen er anket til Høyesterett.

I september 2017 tok Aker BioMarine ut søksmål mot Rimfrost, blant annet med krav om overføring av Rimfrosts patent på en metode for foredling av krill. Aker BioMarine anfører å ha kjøpt patentet fra et av Rimfrosts søsterselskaper. Under henvisning til reglene om tvungent verneting i patentsaker, ble søksmålet anlagt ved Oslo tingrett. Disse reglene sikrer at de fleste typer patentsaker, som ofte er komplekse, behandles av dommere med relevant erfaring og kompetanse.

Rimfrost mente imidlertid at reglene om tvungent verneting ikke gjelder i denne typen saker, hvor kravet om overføring av patenter bygger på overdragelse. Rimfrost krevde derfor henvisning av saken til sitt hjemting ved Søre Sunnmøre tingrett.

I sin kjennelse av 12. mars 2018 kommer Borgarting lagmannsrett, i likhet med Oslo tingrett, til at reglene om tvungent verneting ikke gjelder i slike saker. Slike saker skal behandles ved saksøktes lokale domstol.

Lagmannsretten erkjenner at lovtekst og rettspraksis gir begrenset veiledning i spørsmålet, og legger avgjørende vekt på at hensynene bak reglene om tvungent verneting ikke slår til. Krav om overføring av patenter som bygger på overdragelse vil ofte fullt ut være regulert av alminnelig kontraktsrett, dynamisk tingsrett, m.m. Dermed er ikke behovet for relevant erfaring og spesialkompetanse noe mer utpreget enn i andre saker.

Siste ord er ikke sagt ennå. Aker BioMarine har anket lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett.

For ordens skyld: Wiersholm bistår Rimfrost i denne saken.