Den 21. juni 2018 avsa Oslo tingrett dom i saken mellom Equinor og brønnteknologiselskapet NeoDrill.

NeoDrill er deleid av Equinor gjennom private equity-selskapet Statoil Technology Invest AS med en eierandel på ca. 30 %.

Saken for Oslo tingrett gjaldt (i) gyldigheten av tre patenter tilhørende NeoDrill knyttet til sugeankere som brukes som brønnfundament i oljebrønner, (ii) Equinors påståtte krenkelse av disse patentene, samt (iii) Equinors påståtte brudd på markedsføringsloven ved utnyttelse av NeoDrills forretningshemmeligheter.

Før tvisten tok til, forhandlet partene om inngåelse av et samarbeid, som skulle omfatte en studie (“CAP’N CAN”) av NeoDrills patenterte teknologi (“CAN”) og Equinors tilgrensende teknologi (“Cap-X”), samt en krysslisens. Forhandlingene strandet høsten 2015.Deretter oppstod det diskusjoner om rekkevidden av NeoDrills patenter.

Det endte med at NeoDrill begjærte midlertidig forføyning mot Equinor for Stavanger tingrett i mai 2017 med krav om forbud mot bruk av Cap-X-teknologien i fem brønner i Barentshavet. NeoDrill vant i det vesentlige frem da Stavanger tingrett, uten at det var avholdt muntlige forhandlinger, avsa en midlertidig forføyning mot Equinor ved kjennelse av 24. mai 2017. Resultatet ble ikke endret etter at muntlige forhandlinger ble avholdt en uke senere. Parallelt tok Equinor ut søksmål mot NeoDrill for Oslo tingrett med krav om ugyldiggjøring av NeoDrills patenter, hvoretter NeoDrill fremmet motkrav vedrørende patentkrenkelser og brudd på markedsføringsloven.

NeoDrill vant i det vesentlige frem i Oslo Tingrett. Med unntak av ett patentkrav ble patentene til selskapet opprettholdt som gyldige. Det ble lagt til grunn at Equinor har krenket to av patentene, samt utført rettsstridige forberedelseshandlinger knyttet til utnyttelse av det tredje. Retten anså patentkrenkelsene som grovt uaktsomme. Equinor ble derfor dømt til å betale et vederlag tilsvarende en “dobbel lisensgift”. Denne ble skjønnsmessig utmålt til NOK 40 000 000. I tillegg ble det fastslått at Equinor rettsstridig utnyttet NeoDrills forretningshemmeligheter ved utviklingen av brønnhodeløsningen i Cap-X.

Dommen, som ikke er rettskraftig, kan leses her.