Vi gir deg her en oversikt over hva som har skjedd på immaterialretts- og TMT-feltet i første kvartal 2018. Nedenfor kan du lese våre utvalgte saker.

IT-rett

Difi har lansert ny versjon av SSA-L

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) kom i begynnelsen av mars med en ny versjon av avtale om løpende tjenestekjøp (SSA-L). SSA-L er en standardavtale som særlig er ment for kjøp av standardiserte skytjenester (“as-a-service” leveranser), samt å omfatte installasjon, konfigurering, tilpasning og/eller integrasjoner (dersom det spesifiseres i bilag 1).

Hele saken leser du her.

Dom i saken mellom Felleskjøpet Agri og Infor

Felleskjøpet Agri (“FK) ble tilkjent NOK 288 millioner i erstatning av Nedre Romerike tingrett i tvisten mot Infor knyttet til avtale om utvikling av et nytt ERP-system. Bakgrunnen for tvisten er forsinkelse i prosjektet og feil ved leveransene. Det var uenighet mellom partene knyttet til årsaken til dette. Infor valgte derfor å stanse prosjektet, noe som førte til at FK hevet avtalen og krevde erstatning.

Tingretten kom til at hevingen var berettiget og at FK hadde krav på erstatning. Tingretten konkluderte videre med at Infor hadde utvist grov uaktsomhet, slik at ansvarsbegrensningen i avtalen måtte tilsidesettes.

Varemerkerett

Bruk av andres varemerker ved en feiltakelse etter at salg er gjennomført kan utgjøre varemerkekrenkelse

Høyesterett avsa dom i Ensilox-saken 17. januar 2018. Spørsmålet var om saksøkte Solbergs’ bruk av Addcon Nordic AS sitt varemerke “ENSILOX” utgjorde en varemerkekrenkelse (varemerkeloven § 4).

Hele saken leser du her.

Enklere og raskere å søke om beskyttelse av varemerker

Fra og med 13. februar 2018 har det blitt enklere å søke varemerkeregistrering i Norge, ettersom Patentstyret har lansert en ny og elektronisk søknadsveiviser. Verktøyet leder søker igjennom søknaden trinn for trinn og gir nyttige tips underveis i prosessen. Ved å benytte seg av denne tjenesten oppgir Patentstyret at saksbehandlingstiden vil bli redusert fra fire måneder til tre uker.

Varemerkerett: Dom i iskrem-saken

Den 5. februar 2018 avsa Borgarting lagmannsrett dom i den såkalte “Iskremsaken” mellom Vågå Iskremproduksjon AS og Anne Charlotte Johansen Bjerke. Saken gjaldt krav fra Bjerke om forbudsdom etter varemerkeloven § 57, jf. § 4. Lagmannsretten kom til at Vågå Iskremproduksjons merking, lagring og salg av iskrem hadde skjedd på en slik måte at det aktuelle varemerkets funksjoner kunne bli skadelidende, jf. varemerkeloven § 4.

Personvern

Ny personopplysningslov utsatt til 1. juli

Den 23. mars kom endelig proposisjonen til ny personopplysningslov. Til tross for at lovforslaget kom på plass tidligere enn departementet hadde varslet ble det på mandag annonsert at GDPR ikke vil tre i kraft ført rundt 1. juli 2018.

Hele saken leser du her. 

Datatilsynet stiller krav om samtykke for analyse av handlemønster

Datatilsynet har ført tilsyn med de tre store kundeklubbene i dagligvarebransjen. For kundeklubber har det blitt veldig attraktivt å analysere handlemønstre til medlemmene for å kunne tilby relevante rabatter til kundene. Datatilsynet uttaler at det må innhentes samtykke fra medlemmene for å kunne foreta og bruke slike analyser. Tilsynet legger seg her på en restriktiv linje. Dersom man skal følge Datatilsynets standpunkt, må samtykkene oppfylle kravene i GDPR. Blant annet skal det være frivillig, noe som vil si at det må være mulig å si nei til analyse uten å bli utestengt fra kundeklubben.

Telekommunikasjon

Nkom varsler overtredelsesgebyr etter tilsyn med Broadnet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte i 2017 tilsyn hos Broadnet i forbindelse med Broadnets drifting av det nasjonale nødnettet i Norge. Nkom oppdaget flere avvik, og har varslet ileggelse av et gebyr på NOK 14 millioner.

Hele saken leser du her.

Opphavsrett

Håndheving av fildeling på nett

Allerede i 2009 forsøkte en rekke rettighetshavere til film- og musikkverk å gå rettens vei for å få Telenor til å blokkere sine abonnenters tilgang til fildelingsnettstedet The Pirate Bay. Retten kom til at åndsverklovens medvirkningsbestemmelse ikke rammet Telenors tekniske bidrag til den ulovlig fildelingen og begjæringen ble avslått. Rettighetshaverne hadde ikke de nødvendige juridiske verktøy til å få blokkert slike fildelingstjenester.

Hele saken leser du her.

Ny åndsverklov behandles i vår

Det er ventet at ny åndsverklov skal behandles på Stortinget i mai. Fristen for Famille- og kulturkomiteen til å avgi innstilling til Stortinget (lovvedtak) er satt til 24. april 2018. Komiteens arbeid ble utsatt i fjor, blant annet på grunn av sterke reaksjoner fra kunstnerorganisasjoner. Første behandling i Stortinget er foreløpig satt til 15. mai 2018. Hovedregelen er at lovsaken skal behandles i to omganger med minst tre dagers mellomrom.

Vår oppsummering av Kulturdepartementets forslag til ny åndsverklov er tilgjengelig her.

Medierett

EU-forordning krever at abonnenter får strømme favorittserien på ferie

Mange har opplevd å få beskjeden “innholdet er utilgjengelig utenfor Norge” når de forsøker å strømme favorittserien på utenlandsreise. Dette kan det nå bli slutt på, takket være en ny EU-forordning.

Hele saken leser du her.

Grensene for ytringsfrihet på Youtube

I januar ble en mann funnet skyldig i ærekrenkelser mot en annen, og må betale NOK 50.000 i oppreisning og sakskostnader. Ytringene ble fremsatt i såkalte “exposed”-videoer på YouTube, som innebar anklager om at saksøker hadde begått lovbrudd. Saksøkte påstod at ytringene som kom frem i videoene ga uttrykk for satire, men tingretten vurderte ytringene som rettsstridige og erstatningsbetingende påstander “som er egnet til å krenke en annens ærefølelse eller omdømme”, jf. skadeserstatningsloven § 3-6 a. Dommeren uttaler videre at det gjelder de samme regler om ærekrenkelser på internett som i samfunnet for øvrig.

EMD avviser klager fra Dagbladet og Avisa Nordland

Den 22. mars 2018 konkluderte EMD med at det ikke har skjedd et konvensjonsbrudd ved at Dagbladet og Avisa Nordland ble idømt erstatning for ærekrenkelser. Den såkalte ambulanse-saken var en stor del av nyhetsbildet i 2007, etter at en skadet mann med somalisk opprinnelse ikke ble tatt med i en ambulanse fra Sofienbergparken. Dagbladet ble idømt erstatning som følge av avisens omtale av saken. Avisa Nordland ble idømt erstatning etter beskyldninger mot en kirurg i 2010. Ved at Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD) avviste avisenes klager settes det punktum for den rettslige behandlingen av begge sakene.

I saker om ærekrenkelser vil en stor del av spørsmålet dreie seg om en avveining av de to menneskerettighetene ytringsfrihet og respekt for privatliv. EMD mente at Høyesterett hadde gjennomført en tilfredsstillende avveining i sakene der Dagbladet og Avisa Nordland var part.

Markedsføringsrett

Rimeligere avtalevilkår hos Facebook, Google+ og Twitter

Forbrukertilsynet har sammen med andre europeiske forbrukermyndigheter bedt Facebook, Google+ og Twitter om å endre urimelige avtalevilkår.

Hele saken leser du her. 

Patentrett

Oslo tingrett er ikke tvungent verneting i saker om eierskap til patenter

I september 2017 tok Aker BioMarine ut søksmål mot Rimfrost, blant annet med krav om overføring av Rimfrosts patent på en metode for foredling av krill. Aker BioMarine anfører å ha kjøpt patentet fra et av Rimfrosts søsterselskaper. Under henvisning til reglene om tvungent verneting i patentsaker, ble søksmålet anlagt ved Oslo tingrett. Disse reglene sikrer at de fleste typer patentsaker, som ofte er komplekse, behandles av dommere med relevant erfaring og kompetanse.

Hele saken leser du her.

Ingen lemping av patentlovens nyhetskrav ved klinisk utprøving

I desember 2016 ble Biogen saksøkt av Celltrion med krav om ugyldiggjøring av et andreindikasjonspatent for legemidlet rituximab, som brukes i forbindelse med cellegiftbehandling. Sandoz trådte senere inn i saken på saksøkersiden. I dom av 7. februar 2018 kommer Oslo tingrett til at patentet er ugyldig som følge av manglende nyhet.

Hele saken leser du her.