Norske myndigheter signaliserte i lang tid at implementeringen av MiFID II-regelverket ikke ville skje i Norge før tidligst sommeren 2018. Finanstilsynet besluttet likevel i desember å hasteinnføre MiFID II-regelverket i Norge etter delegasjon fra Finansdepartementet.

Finanstilsynet fastsatte 4. desember to forskrifter (MiFID II-forskriften og MiFIR-forskriften) som gjennomfører MiFID II-direktivet og MiFIR-direktivet i norsk rett. 20. desember ble forskrift om utfyllende regler til MiFID II – og MiFIR-forskriftene fastsatt, som inneholder regler tilsvarende 48 kommisjonsordninger som utfyller MiFID II og MiFIR. Som følge av norsk lovtradisjon trådte det nye regelverket i kraft i Norge 1. januar 2018, i stedet for 3. januar som er ikrafttredelsesdatoen i EU.

Det er nokså uvanlig at regelverk innføres i Norge på denne måten, men bakgrunnen har hovedsakelig vært å sikre at norske aktørers konkurransekraft er på linje med de øvrige aktørene i EU. Endelig implementering av MiFID II-regelverket i den norske verdipapirhandelloven – og forskriften ventes i annet halvår av 2018.

Det er i hovedsak ikke innført overgangsregler med det nye regelverket, og dette representerer en praktisk utfordring for mange foretak. De fleste er godt i gang med implementeringsarbeidet, men for mange gjenstår arbeid med rutiner og tekniske tilpasninger.

Finanstilsynet forventer at foretakene legger ressurser i samt iverksetter tiltak for å sikre rask implementering av nytt regelverk, men har uttalt forståelse for at foretakene har implementeringsplaner som forutsatte en senere ikrafttredelse av reglene. For aktører innen handel med varederivater og utslippskvoter, og for foretak som skal drive virksomhet som organisert handelsfasilitet (OFH), har Finanstilsynet innført en overgangsperiode som gir foretakene frist til 1. april 2018 til å søke nødvendig konsesjon for å drive slik virksomhet.

Noen forhold foretakene bør være særlig oppmerksom på ved implementeringen er at det med MiFID II innføres helt nye krav til produktgodkjenning, utvidede krav til informasjon til kunden (særlig om kostnader og tilknyttede gebyrer), utvidede rapporteringskrav ved aktiv forvaltning, strengere regler om returprovisjoner (totalforbud for aktive forvaltere og uavhengige investeringsrådgivere å motta og beholde returprovisjoner) og betaling for analyser, utvidede krav knyttet til lydopptak (fondsforvaltningsselskaper vil sannsynligvis omfattes av denne plikten fremover), krav om rapportering av flere typer transaksjoner enn tidligere til Finanstilsynet og nye rapporteringskrav med hensyn til beste resultat, for å nevne noe.

MiFID II og MiFIR vil følgelig kreve nye interne prosesser og organisering av foretakene samt oppdaterte IT-løsninger og systemer. Det er ellers verdt å merke seg at ESMA løpende utgir retningslinjer og andre informasjonsdokumenter vedrørende forståelsen av MiFID II-regelverket som kan bidra til å lette implementeringen i de norske aktørenes virksomhet.