Allerede i 2009 forsøkte en rekke rettighetshavere til film- og musikkverk å gå rettens vei for å få Telenor til å blokkere sine abonnenters tilgang til fildelingsnettstedet The Pirate Bay. Retten kom til at åndsverklovens medvirkningsbestemmelse ikke rammet Telenors tekniske bidrag til den ulovlig fildelingen og begjæringen ble avslått.

Rettighetshaverne hadde ikke de nødvendige juridiske verktøy til å få blokkert slike fildelingstjenester.

I 2013 ble det innført nye regler i åndsverkloven som gir rettighetshavere til åndsverk flere muligheter til å håndheve rettighetskrenkelser på nett. Rettighetshavere kan nå gå rettens vei for å begjære blokkering av nettsteder hvor det skjer rettighetskrenkelser i stort omfang (åndsverkloven § 56c), eller for å begjære utlevert kontaktinformasjon til internettabonnenter som deltar i fildeling av et visst omfang (åndsverkloven § 56b).

Siden reglene i åndsverkloven ble innført har rettighetshavere fått blokkert en rekke fildelingsnettsteder, blant annet The Pirate Bay. Den seneste fildelingstjenesten som har blitt pålagt blokkert er den mye brukte og omtalte applikasjonen Popcorn Time.

Et sentralt tema i saken var forståelsen av begrepet “nettsted”. Åndsverkloven hjemler kun blokkering av nettsted. Internettilbyderne, som er involvert i tilsvarende saker flere ganger i året, ønsket en rettslig avklaring av begrepet. Temaet skyldes at Popcorn Time er en applikasjon som bruker ressurser fra ulike domener, og hvor det for mange av disse domenene isolert sett ikke finner sted opphavsrettskrenkelser.

Retten fant at alle nettsteder som inngikk i Popcorn Time-applikasjonene til sammen utgjorde et “nettsted”. På denne måten var det ikke avgjørende at det for de fleste av domenene isolert sett ikke finner sted opphavsrettskrenkelser. I følge retten var vilkårene for blokkering oppfylt for “nettstedet” samlet.

Retten påla også internettilbyderne å blokkere nettstedene som selve applikasjonen ble gjort tilgjengelig fra. Nettstedene tilgjengeliggjorde ikke i seg selv materiale som krenker opphavsrett, men retten påla blokkering under henvisning til at nettstedene ble ansett for å utgjøre en del av “Popcorn Time-nettstedet”.

Rettens avgjørelse som kan forstås i lys av at åndsverkloven § 56c ville ellers vært virkningsløs for applikasjoner som Popcorn Time. Selv om det ikke eksplisitt er uttalt av retten, er det åpenbart at retten tilpasser blokkeringshjemmelen til den teknologiske utviklingen på området. I og med at rettens avgjørelse er grundig, gir den en viss avklaring på anvendelsesområdet av åndsverkloven § 56c. Etter hvert som teknologien utvikler seg og fildelere tar i bruk andre og mer avanserte verktøy, vil lignende spørsmål på nytt kunne oppstå. Da er det viktig at både lovgiver og domstolen henger med i de tekniske spørsmålene sakene kan reise.

Uavhengig av saken ovenfor, ga Follo tingrett i 2017 staten medhold i at bruksretten til domenet popcorn-time.no skulle inndras. Retten fant at tilgjengeliggjøring av applikasjonen på domenet var å anse som medvirkning til opphavsrettskrenkelsene som skjer gjennom selve applikasjonen. Saken kan tas som et tegn på økt vilje til strafferettslig forfølging av svært omfattende rettighetskrenkelser på nett.