De foreslåtte endringene skal gi økt samspill og effektivisering. Vi oppfordrer til å gjennomgå forslaget og komme med innspill innen fristen høringsfristen 6. september 2017.

Den 6. juni sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet ut høringsnotatet “Tiltak for bedre koordinering mv. ved planlegging og utførelse av ledningsarbeider i veggrunn, forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften”. Høringsfristen er satt til 6. september 2017.

Balansert avveining av interesser og ensartet regelverk og praksis

Tilgangen på arealer i veggrunnen er begrenset. Formålet med de foreslåtte endringene er å etablere en mer likeverdig vektlegging veiinteressen og ledningsinteressen for å sikre en mest mulig utnyttelse av veigrunnen. Av høringsnotatet fremgår det også at det er et siktemål å redusere kostnader samt å etablere like regler og ensartet praksis på landsbasis med hensyn til fastsetting av vilkår for ledningsarbeider.

De mest sentrale endringene som foreslås er:

Rett til framføring av ledningsanlegg i veg. I dag har ikke ledningseiere noen rett til å legge ledninger i veigrunnen. Det foreslås en ny regel som gir ledningseierne en slik rett og at avslag bare kan gis dersom ulempene med ledningsanlegget for veiinteressen etter en samlet vurdering er større enn fordelene for ledningsinteressen. Dette innebærer at det for eksempel ikke vil være tilstrekkelig å påpeke at etableringen vil gi klare ulemper for veieier i etableringsfasen eller senere;

Kostnadsdekning ved vegmyndighetens saksbehandling og kontroll av søknader om ledningsarbeid. Det foreslås en regel som sikrer at vegmyndighetene må holde seg innenfor selvkost. Formålet med reglene er å skape forutsigbarhet og mer ensartet praksis;

Prinsippet om at ledningseier har ansvar for å sørge for full istandsetting av vegen etter et ledningsarbeid foreslås regelfestet. Unntak kan gjøres dersom veien likevel skal gjenoppbygges på et senere tidspunkt.

Prinsippet om full istandsetting foreslås supplert med en adgang til å kreve garanti fra ledningseier for at istandsettingen skjer på en måte som gjør at veimyndigheten holdes skadesløs over tid. Blir ikke utbedring foretatt innen en fastsatt varslet frist, kan vegmyndigheten la det bli utført for ledningseiers regning og risiko. Dersom istandsettingen medfører standardheving av vegen, kan imidlertid ledningseier kreve merkostnadene refundert fra vegmyndigheten i den grad dette er avtalt på forhånd.

Flytteplikt. Det foreslås presisert at det kun er flytting som følge av veitiltak, dvs. tiltak som veieier må foreta for hensiktsmessig ombygging og drift av veien som utløser flytteplikt

Det foreslås å forskriftsfeste krav til gravedybder; Veimyndigheten kan ikke kreve større gravedybde enn 80 cm for ledninger som krysser eller går langs riksvei, 60 cm for ledninger som krysser eller går langs annen vei, 40 cm for rør med en diameter inntil 125 mm som krysser eller går langs riksvei eller annen vei, 40 cm for ledninger i terreng ved siden av riksvei eller annen vei.

Med dette forslaget har departementene forsøkt å avveie ledningseiernes og veieiernes behov og å bedre vilkårene for etablering og flytting av ledninger i grunnen. Dersom forslaget vedtas vil det bli enklere for ledningseiere å etablere slike ledningsanlegg. Vi oppfordrer til å gjennomgå forslaget og komme med innspill til innen fristen 6. september. Vi kan bistå dere i utforming av innspill om det skulle være ønskelig.

Høringsnotatet kan leses her.