Bruk av andres varemerker ved en feiltakelse etter at salg er gjennomført kan utgjøre varemerkekrenkelse.

Solberg hadde tidligere distribuert ensileringsmiddelet Ensilox (et konserveringsmiddel som brukes i fiskeindustrien) produsert av Addcon. Etter å ha byttet til en annen leverandør av et tilsvarende ensileringsmiddel fortsatte Solberg ved en feiltagelse å bruke Addcon sitt varemerke på blant annet emballasje, hjemmeside og fakturaer.

I motsetning til tingretten og lagmannsretten, kom Høyesterett til at Solbergs bruk av varemerket “ENSILOX” på emballasje utgjorde en varemerkekrenkelse. Dette gjaldt selv om varemerkebruken kun hadde funnet sted etter at salg er gjennomført, og selv om det ikke var sannsynliggjort at Addcon hadde lidt noen skade som følge av varemerkebruken.

Høyesterett la til grunn at det ikke er nødvendig at varemerkebruken er salgsfremmende for at det skal foreligge varemerkekrenkelse. Det ble vist til EU-domstolens praksis, hvor det er lagt til grunn at vernet for varemerker ikke opphører når salg gjennomføres. Varemerkets funksjoner kan utnyttes også etter at salg er gjennomført, f.eks. dersom varen viser seg å ha en mangel og dette knyttes til varemerkeinnehaver på grunn av varemerkebruken. Det ble også lagt til grunn at det er tilstrekkelig at det foreligger fare for utnyttelse en varemerkets funksjoner – det er ikke nødvendig å sannsynliggjøre at skade faktisk har inntruffet.

Høyesterett vektla ikke at Solbergs kundekrets var orientert om leverandørbyttet på forhånd, eller at varemerkebruken skjedde ved et uhell. Sistnevnte skiller seg fra tingrettens- og lagmannsrettens vurdering.

Solberg ble dømt til å betale Addcon et vederlag på NOK 80 000, tilsvarende fem prosent av salgssummen til det aktuelle partiet med ensileringsmiddel, jf. varemerkeloven § 58.

For ensileringsmiddelet som ble levert med tankbil direkte til kunder forelå det derimot ingen varemerkekrenkelse. Her var Ensilox kun feilaktig angitt på fakturaene kundene mottok etter levering. Dette var ikke tilstrekkelig til at det forelå fare for skade.