Oslo Kommune har innført en skjevt fordelt eiendomsskatt. Eiendomsskatten for 2017 er nå utskrevet med en sats på 3 promille. Satsen kan senere år økes til 7 promille. Flere er av den oppfatning at eiendomsskatten i Oslo er ulovlig og krever denne tilbakebetalt. De som ønsker å bestride gyldigheten av eiendomsskatten for 2017, må nå sende inn en kort klage.

Huseiernes landsforbund har tatt ut gruppesøksmål knyttet til eiendomsskatten for eiendomsskatteåret 2016, som skal behandles 24-26. april 2017.

For eiendomsskatteåret 2017 har Oslo kommune valgt å sette som vilkår for søksmål at klageadgangen blir benyttet. Det blir derfor viktig at de som ønsker å bestride gyldigheten av eiendomsskatten i 2017, sender inn en kort klage hvor det anføres at eiendomsskatten er ulovlig. Klagefristen er den 11. april 2017.

Om man ønsker å sende inn en kort klage selv, kan en mulig tekst være:

Eiendomsskattekontoret

Pb 2 St Olavs plass

0130 Oslo

Klage over Eiendomsskatt for gårdsnr. x, bruksnr. y, Festenr. z, Seksjonsnr. æ

Undertegnede, [navn xxx, adr/kontaktinformasjon], klager herved over vedtak om eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2017.

Vedtaket er ikke hjemlet i eiendomsskatteloven. Bunnfradraget har medført at det store flertall av eiendommer er blitt fritatt fra beskatning, og dette har vært formålet med bunnfradraget. Det høye bunnfradraget innebærer i realiteten at Oslo kommune forsøker å innføre et utskrivningsalternativ som ikke finnes i eiendomsskatteloven. Kommunen har gått ut over den beskatningskompetansen kommunen har blitt gitt av lovgiver. Dette gjør at vedtaket er ugyldig.

Undertegnede er kjent med at det for eiendomsskatteåret 2016 er igangsatt et gruppesøksmål, som skal behandles av Oslo tingrett 24-26. april 2017 (sak 16-199370TVI_OTIR/01). Det mest prosessøkonomiske vil være at denne klage stilles i bero, inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse for eiendomsskatteåret 2016.

Mvh,

Navn

Subsidiær anførsel for eiendommer med avkortet bunnfradrag

De som har to eller flere selvstendige boenheter og som vil klage over å ikke få fullt bunnfradrag for hver boenhet kan legge til følgende tekst som nest siste avsnitt i brevet:

“Subsidiært, klages det over beregning av bunnfradraget. Den angjeldende eiendommen har flere boligenheter. Oslo kommune har fordelt eiendomsskattegrunnlaget for hele eiendommen forholdsmessig etter areal mellom boligenhetene og begrenset bunnfradraget. Det er det ikke adgang til. Det må gis fullt bunnfradrag på fire millioner kroner per boligenhet.”

Mulighet for elektronisk klage

Det er også mulighet til å klage på eiendomsskatten ved å levere klage på eiendommen via MinSide.

Gå til Min Side