Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) kom i begynnelsen av mars med en ny versjon av avtale om løpende tjenestekjøp (SSA-L).

SSA-L er en standardavtale som særlig er ment for kjøp av standardiserte skytjenester (“as-a-service” leveranser), samt å omfatte installasjon, konfigurering, tilpasning og/eller integrasjoner (dersom det spesifiseres i bilag 1).

Her kan du lese om de viktigste endringene fra tidligere versjon:

Leverandørens ansvar for tredjepartsleveranser
  • Leverandøren pålegges å “så godt som man kan forvente av en profesjonell leverandør” beskrive hvilke forpliktelser vilkårene for kundens tilgang og bruk av tredjepartsleveranser pålegger kunden, og hvilke ansvarsbegrensninger tredjepart forbeholder seg. Dette er nytt fra tidligere versjon og kan potensielt innebære en omfattende oppgave for leverandøren.
  • Leverandørens ansvar for tredjepartsleveranser er noe mindre sammenlignet med tidligere versjon. Leverandøren er ikke ansvarlig overfor kunden for feil i tredjepartsleveranser som oppstår etter leveringsdag. Dette gjelder imidlertid ikke mangler i funksjonalitet i tredjepartsleveranser dersom det er avtalt at dette skal leveres fra leverandøren.
Erstatningsbegrensning
  • I tidligere versjon av SSA-L har den samlede erstatningen i avtaleperioden vært begrenset til et beløp som tilsvarer kontraktssummen eks. merverdiavgift. I den nye versjonen er den samlede erstatningen som den ene part kan kreve i avtaleperioden nå begrenset til et beløp som tilsvarer vederlaget som kunden er fakturert de siste 12 månedene før reklamasjonsdato.
Bevisbyrde
  • Dersom kunden skal ha rett på erstatning, må kunden sannsynliggjøre at leverandøren er erstatningspliktig og ikke omvendt slik det har vært i tidligere versjon. Endringen er i tråd med alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Dersom leverandøren imidlertid skal kreve erstatning, pålegges det kunden å sannsynliggjøre at den ikke er erstatningspliktig.
Bilag
  • Veiledningen til bilagene til den nye versjonen av SSA-L er oppdatert. Det gis nå en grundigere beskrivelse av hvordan bilagene kan fylles ut sammenlignet med tidligere versjon.