Utvalget som på oppdrag fra regjeringen har vurdert forenkling av merverdiavgiften, foreslår i en rapport som ble overlevert til finansminister Siv Jensen 15. mai, en radikal omlegging av merverdiavgiftens satser.

I utredningen – Enklere merverdiavgift med èn sats – anbefaler utvalget å erstatte dagens 4 MVA-satser (0/12/15/25) med èn felles sats på 25 prosent. Dette tiltaket kan alene gi staten 30 MRD i økte inntekter som utvalget mener heller kan benyttes til mer målrettet støtte og/eller reduksjon av andre skatter.

Dersom forslaget gjennomføres, vil det kunne medføre vesentlig høyere avgiftsbelastning for bransjer som i dag er fritatt for merverdiavgift eller har særlige satser. Dette gjelder blant annet medier og forlag, kulturliv, reiseliv og næringsmidler.

Utvalgets konklusjoner:

  • Merverdiavgiftens formål bør være å skaffe staten inntekter på en enkel måte.
  • Merverdiavgiften bør være mest mulig nøytral og enkel å praktisere. Det tilsier at merverdiavgiften utformes på et bredt grunnlag og med bare én sats.
  • Mål som å fremme folkehelse, miljø og fordeling kan mest målrettet ivaretas ved å bruke andre virkemidler enn reduserte satser og nullsatser i merverdiavgiften.

Differensierte satser innebærer vanskelige avgrensninger og øker de administrative kostnadene både for de næringsdrivende, Skatteetaten og domstolene. Utvalget understreker videre at differensierte satser medfører betydelige kostnader for samfunnet. Det er ikke målrettet å bruke merverdiavgiften til å ivareta andre hensyn enn å skaffe staten inntekter. Utvalget vurderer at hensynene som ligger til grunn for å differensiere merverdiavgiften, ville vært bedre og mer effektivt ivaretatt ved å bruke andre virkemidler.

Utvalget anbefaler derfor at dagens reduserte satser og nullsatser avvikles, og at det innføres én felles merverdiavgiftssats. Utvalget viser til at omleggingen til én felles sats vil innebære en betydelig omstilling for næringene som er berørt. Utvalget mener derfor at omleggingen bør gjennomføres i to trinn og iverksettes i løpet av tre år. Utvalget foreslår som et første skritt å:

  • Avvikle den reduserte satsen for matvarer
  • Innføre merverdiavgift med lav sats (12 prosent) for varer og tjenester med nullsats

Utvalget foreslår at det settes av inntil 5 MRD for kompensasjoner og mer målrettede støtteordninger. Når overgangen til én felles merverdiavgiftssats er fullt innfaset, vil forslagene gi netto merinntekter på om lag 25 MRD årlig. Dette gir rom for enten å redusere den alminnelige merverdiavgiftssatsen fra dagens 25 prosent til 23 prosent, eller til å redusere andre skatter og avgifter. Utvalgets flertall tilrår at den alminnelige satsen reduseres, mens utvalgets mindretall tilrår å prioritere reduksjon av andre, mer vridende skatter.

Les mer på regjeringen sine sider