30. april kunngjorde regjeringen at den vil foreslå midlertidige endringer i petroleumsskatteregimet for å bremse fallet i aktivitetsnivå og sikre arbeidsplasser.

Regjeringen vil foreslå to midlertidige hovedendringer i petroleumsskatteregimet.

Avskrivning av investeringskostnader

Det første hovedforslaget er at selskaper som er avgiftspliktige etter petroleumsskatteregimet umiddelbart kan trekke investeringskostnader, inkludert friinntekt, fra skattegrunnlaget for naturressursskatten.

Som et resultat av denne endringen vil regjeringen foreslå å redusere friinntekten fra 5,2 prosent årlig de første fire årene til 10 prosent det første året.

Dette vil gjelde for investeringer foretatt i 2020 og 2021, og for investeringer som en del av planer (PUD og PAD) som fremlegges innen utgangen av 2021, og som godkjennes innen utgangen av 2022, og frem til produksjonsstart.

Endringene vil ikke gjelde for investeringer som foretas etter 2024.

Utbetaling av skattemessig verdi av underskudd

Det andre hovedforslaget er at den skattemessige verdien av underskudd i inntektsårene 2020 og 2021 kan utbetales til skattebetalerne.

Disse midlertidige endringene vil i praksis innebære en utsettelse av skattebetalingen. Regjeringen anslår at endringene vil kunne styrke selskapenes likviditet med opptil 100 milliarder kroner i 2020 og 2021. Den nøyaktige virkningen vil avhenge av de faktiske investeringene.

Forslaget blir lagt frem for Stortinget 12. mai 2020, så det gjenstår å se om det får støtte.

Det vil også bli vurdert om forslaget er i samsvar med EØS-avtalen.

Forslaget er allerede blitt kritisert av oljebransjen, representert ved Norsk olje og gass, som hevder at de positive virkningene av det umiddelbare fradraget reduseres av de restriktive virkningene av den reduserte friinntekten.