Forslaget innebærer at både styremøter, generalforsamlinger og møter i andre selskapsorganer inntil videre kan avholdes uten fysisk møte, uavhengig av hvilke saker som skal behandles.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut et høringsforslag om forskrift som gir midlertidig unntak fra krav om fysiske møter i aksje- og allmennaksjeselskaper. Forslaget har høringsfrist 24. mars kl. 20:00, og forskriften må antas å bli vedtatt innen kort tid etter dette, og vil da tre i kraft straks.

Avholdelse av generalforsamling

Den foreslåtte forskriften innfører en adgang til å avholde generalforsamlinger uten fysisk møte, herunder ved bruk av telefon- eller videomøte eller på annen betryggende måte. Forutsetningen for dette er at alle aksjeeiere kan delta og stemme, og at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på betryggende måte.

Etter den foreslåtte forskriften skal styret også sørge for at revisor, daglig leder og andre som har rett eller plikt til å delta, kan delta på generalforsamlingen uten å være fysisk til stede.

Det følger videre av forslaget at selskapet har adgang til å tillate bruk av forhåndsstemmer uavhengig av om dette allerede fremgår av selskapets vedtekter. Dette kan gjøre det enklere å begrense oppmøtet eller planlegge avholdelsen av generalforsamlinger, selv om man ikke finner grunnlag for ren elektronisk generalforsamling.

Styremøter og møter i andre selskapsorganer

Den foreslåtte forskriften innebærer videre at alle styremøter kan avholdes uten fysisk møte.

Etter aksjelovgivningen er det i utgangspunktet opp til styrets leder å fastsette behandlingsform. Loven bestemmer imidlertid at hvert enkelt styremedlem kan kreve at et styremøte skal avholdes fysisk. Denne retten er foreslått satt til side av forskriften, slik at styremøter alltid vil kunne holdes på annen måte enn ved fysisk møte. Alle styremedlemmer kan kreve å få delta per telefon eller video eller på annen betryggende måte uten å være fysisk til stede. Det samme gjelder daglig leder og revisor i saker hvor de har rett eller plikt til å delta.

Den foreslåtte forskriften fraviker også allmennaksjelovens krav om fysisk møte for godkjennelse av årsregnskap og vedtak om godtgjørelse til ledende ansatte samt kravet i revisorloven § 2-3 om at styret må holde et møte med revisor før godkjennelse av årsregnskapet

Forslaget fastslår også at selskapets bedriftsforsamling og andre selskapsorganer, kan avholde møter på annen måte enn ved fysisk møte.

Varighet

Den foreslåtte forskriften vil gjelde så lenge midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) gjelder. Denne loven gjelder i første omgang bare én måned fra ikrafttredelsen. For generalforsamlinger og styremøter som ligger lenger frem i tid, vil man derfor p.t. ikke ha noen sikkerhet for at de nye reglene vil komme til anvendelse.

Wiersholm har satt sammen et tverrfaglig ekspertpanel som er tilgjengelig dersom du har spørsmål om konsekvenser av korona på andre forretningsområder.