Regjeringen har nå lagt fram en stortingsproposisjon om å etablere en statsgaranti for bankers lån til små og mellomstore bedrifter som er rammet av likviditetsproblemer som følge av koronautbruddet, og om reetablering av Statens obligasjonsfond. Her oppsummerer vi hovedelementene.
Hovedelementene i den foreslåtte garantiordningen
 • Ordningen gjelder statsgaranti for lån gitt av finansforetak (norske finansforetak og utenlandske finansforetak som har rett til å drive virksomhet i Norge) til små og mellomstore bedrifter med hovedkontor i Norge.
 • Virksomheter som sysselsetter færre enn 250 personer, og som har en årlig omsetning på ikke mer enn 50 mill. euro eller en årlig samlet balanse på ikke mer enn 43 mill. euro, vil trolig bli regnet som «små og mellomstore bedrifter» i lovens forstand. Det legges opp til at definisjonen skal fastsettes i forskrift.
 • Ordningen gjelder bare lån til bedrifter som må forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold, og ordningen gjelder ikke for bedrifter som var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019. Det legges opp til nærmere detaljer om dette vilkåret i forskrift.
 • Lånene som garanteres, kan være inntil 50 millioner kroner, men ikke mer enn to ganger låntakers lønnskostnader i 2019, inkludert sosiale avgifter og kostnader til innleid personell, eller 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019. Garantien kan i særlige tilfeller dekke lån som overskrider disse rammene.
 • Departementet legger til grunn at garanterte lån ikke benyttes til førtidig innfrielse av eksisterende gjeld, eller at finansforetakene på annen måte bidrar til å avvikle eksisterende lån og overføre kredittrisiko til staten.
 • Lånene som garanteres, skal så langt som mulig ha samme betingelser som et tilsvarende lån til en tilsvarende låntaker ville hatt i en normal markedssituasjon, og kan ikke ha løpetid på mer enn tre år.
 • Det vil bli gitt forskriftsbestemmelser om bankenes rapportering til myndighetene om innvilgede lån omfattet av garantiordningen. Rapportene skal dokumentere at den økonomiske fordelen av garantien i størst mulig grad er overført til låntaker i form av redusert rente e.l. (altså lånebetingelser som så langt som mulig tilsvarer betingelsene i en normalsituasjon).
 • Statens garanti dekker 90 prosent av lånet under ordningen, og garantien reduseres forholdsmessig etter hvert som lånet nedbetales. Tap skal fordeles pro rata der staten og finansforetaket tar henholdsvis 90 og 10 prosent.
 • Garantiordningen gjelder for lån som ytes fra tidspunktet loven har trådt i kraft og fram til 1. juni 2020.
 • Det legges opp til en total ramme for garantiordningen på 50 milliarder kroner, og det vil bli gitt forskrift som fordeler hvor stor andel av rammen hvert enkelt finansforetak kan benytte. Rammen for det enkelte finansforetak vil bli beregnet på bakgrunn av foretakets andel av markedet for lån til små og mellomstore bedrifter (unntatt lån til bedrifter innen næringseiendom).
Hovedelementene i forslaget om reetablering av statens obligasjonsfond
 • For å sikre tilgang til kreditt for store foretak foreslås det opprettet et obligasjonsfond med ramme på 50 milliarder kroner, forvaltet av Folketrygdfondet.
 • Fondets midler er ment å investeres i obligasjoner utstedt av foretak med hovedkontor i Norge, uavhengig av bransje, og både i 1. og 2. håndsmarkedet.
 • Investeringer i nye obligasjonslån skal skje sammen med andre investorer og på samme vilkår.
 • For å sikre risikospredning vil det bli fastsatt rammer i Folketrygdfondets forvaltningsmandat for hvor stor andel av obligasjonsfondet som kan investeres i ulike sektorer.
 • Det signaliseres i proposisjonen at en betydelig andel av investeringene i Statens obligasjonsfond vil være i obligasjoner med moderat risiko (investment grade). Fordi den nåværende situasjonen medfører at flere utstedere kan få lavere kredittvurdering, åpnes det likevel for at en betydelig andel også kan være i obligasjoner med høyere risiko (high yield).
 • De nærmere detaljene for forvaltningen av obligasjonsfondet vil bli fastsatt i forskrift.