Nå kan det være nødvendig med samarbeid for å opprettholde forsyninger, produksjon og drift av kritisk infrastruktur. Det kan også være behov for å diskutere konkrete bransjeutfordringer og ta felles initiativer overfor myndighetene.

Det europeiske nettverket av konkurransemyndigheter (European Competition Network, «ECN») har nå kommet med en felles uttalelse om hvordan konkurransereglene vil håndheves under koronakrisen. Konkurransetilsynet har meddelt at det slutter seg til denne uttalelsen.

ECN åpner opp for at bedrifter kan samarbeide for å sikre levering og rettferdig distribusjon av produkter som det er knapphet på i markedet, for å takle de utfordringene samfunnet nå står overfor. Konkurransemyndighetene vil derfor ikke gripe inn mot nødvendige og midlertidig tiltak som er iverksatt for å unngå vareknapphet. Dette på bakgrunn av at det er lite sannsynlig at slike tiltak i denne ekstraordinære situasjonen vil begrense konkurransen.

Videre påpeker ECN at regelverket tillater produsenter å fastsette maksimalpriser for sine produkter, noe som kan være nyttig for å begrense mulighetene for uberettigede prisøkninger på distribusjonsleddet.

Konkurransedirektør Lars Sørgard sier følgende i en nyhetssak fra Konkurransetilsynet: ­«Vi er også i Norge opptatt av forsyningssikkerhet særlig for samfunnskritiske varer og tjenester, og ser at det kan være behov for mer samarbeid mellom bedriftene for å sikre forsyninger enn det som normalt er tilfelle. Samtidig vil vi som alle de andre europeiske landene være på vakt mot de som eventuelt utnytter situasjonen til å øke prisene. Dette inkluderer utveksling av informasjon om langsiktig prissetting og forretningsstrategier, der denne typen kontakt ikke er nødvendig for å løse dagens forsyningssikkerhet.»

Samtidig advarer konkurransemyndighetene bedrifter mot å utnytte situasjon for å maksimere egen fortjeneste, særlig med tanke på etterspurte produkter som ansiktsmasker og hånddesinfiserende middel.

Konkurransemyndigheten påpeker også at de ikke vil nøle med å iverksette tiltak mot selskaper som utnytter situasjonen gjennom ulovlig samarbeid eller ved å misbruke sin dominerende stilling. Flere konkurransemyndigheter har vært tydelige på at de nå følger godt med, og gjør det de kan for å sørge for at bedrifter ikke kommer med villende påstander eller opererer med urimelige høye priser.

Det er derfor viktig å sikre at samarbeid og tiltak er i samsvar med konkurransereglene, herunder de rammer som nå trekkes opp av myndighetene, før de iverksettes. Det finnes flere eksempler på saker hvor konkurransemyndigheter har slått hardt ned på samarbeid mellom konkurrenter også i krisetider.

Vårt konkurranserettsteam kan blant annet bistå med:

  • Vurdering (og etablering) ulike former for samarbeidsinitiativ i samsvar med konkurransereglene, eksempelvis ulike former for produksjonssamarbeid, distribusjonssamarbeid, leveranseavtaler mellom konkurrenter, tilpasning og/eller utvikling av (nye) produkter
  • Vurdering (og etablering) av ulike former for samarbeid for å opprettholde forsyninger, produksjon og drift av kritisk infrastruktur, eksempelvis samarbeid om tjenester for det tilfelle at koronapandemien fører til at en av partene ikke er i stand til å utføre sine tjenester.
  • Vurdering av ulike former for beredskapsavtaler, eksempelvis produksjons- og leveringsbistand
  • Rådgivning om hvordan håndtere/gjennomføre dialog mellom konkurrenter knyttet til generelle bransjeutfordringer, herunder legge til rette for dialog med myndighetene