Endringene trer i kraft med virkning fra og med i dag, 20. mars, og vil gjelde midlertidig for å avhjelpe konsekvensene utbruddet av koronaviruset har for både arbeidstakere og bedrifter.

Kongen i Statsråd har i dag sanksjonert forslag til endringer i permitterings- og dagpengeregelverket vedtatt av Stortinget.

Endringer i permitteringslønnsloven
  • Arbeidsgivers lønnspliktperiode («arbeidsgiverperioden») reduseres fra 15 til 2 dager.

Lovendringen innebærer at arbeidsgiver kun vil ha plikt til å utbetale full lønn til permitterte arbeidstakere i to dager, regnet fra den dagen permitteringen iverksettes for den enkelte. Staten vil deretter overta ansvaret for å sikre permitterte arbeidstakere inntekt.

For arbeidsgivere som allerede har iverksatt permitteringer, og har utbetalt full lønn i to eller flere dager, innebærer lovendringen at videre lønnsplikt bortfaller fra og med i dag.

Endringer i dagpengeregelverket
  • Permitterte sikres 100 % lønn inn til 6G (G=kr 99.858) fra dag 3 til og med dag 20 i permitteringsperioden fra staten. Allerede permitterte ansatte, som fortsatt mottar lønn, går over på denne ordningen fra og med i dag. Utbetalinger skjer etter at NAV har etablert nødvendige tekniske løsninger og har behandlet arbeidstakers søknad om dagpenger. Eventuelt mellomlegg vil da etterbetales.
  • Dagpenger for permitterte og ansatte som blir arbeidsløse oppjusteres fra 62,4% til 80% av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og deretter 62,4% av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G.
  • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger, enten arbeidstakeren blir permittert eller arbeidsløs, senkes til 0,75G beregnet over de siste 12 måneder eller 2,25G beregnet over de siste 36 måneder.
  • Ventetiden på tre dager før dagpengeutbetalingene iverksettes oppheves, slik at arbeidstakerne slipper tre dager uten inntekt.
  • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50%, til minimum 40%.

Endringene innebærer at staten overtar en større byrde av betalingsansvaret overfor arbeidstakere som mister inntekt grunnet koronasituasjonen. Videre gis arbeidstakere som blir permittert eller sagt opp som følge av denne en bedret inntektssikring enn det tidligere gjeldende dagpengeregelverk ga.

Wiersholms digitale løsning for håndtering av permitteringsprosesser

I de spesielle tidene vi er inne i nå, er det mange virksomheter som må permittere ansatte fordi aktiviteten er lavere og for å sikre driften for fremtiden. Våre arbeidsrettsadvokater har utarbeidet en enkel digital løsning for å håndtere permitteringsprosesser. Løsningen tilbyr sikker deling av våre oppdaterte maler, en oversiktlig step-plan og en oppdatert liste over ofte stilte spørsmål knyttet til permittering og permitteringsprosesser. Verktøyet er tilgangsstyrt av oss i Wiersholm og er oppdatert etter de til enhver tid gjeldende regler og best practice.

Denne løsningen tilbyr vi gratis til våre klienter. Ønsker du tilgang, er det bare å ta kontakt med av våre arbeidsrettsadvokater.