Forslaget inneholder et oppdatert kunnskapsgrunnlag for vindkraft på land og angir de tretten områdene som anses mest egnet for vindkraft.

NVE publiserte denne uken Forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. NVE har pekt ut 13 områder som anses som mest egnet for vindkraftutbygging. Vurderingen er basert på vindforhold, nettkapasitet og andre viktige samfunns-, natur- og miljøinteresser. Innenfor de 13 områdene er det også betydelige arealer som NVE har ekskludert fra vindkraftutbygging allerede i dag. Det samlede nettoarealet NVE har vurdert som egnet for vindkraftutbygging er til sammen på 16 705 km2.

De 13 utpekte områdene er relativt store. Rammen peker derfor ikke ut eksakte lokasjoner for utbygging av vindparker, og skal dermed gi fleksibilitet nok til å ta hensyn til berørte interesser. Vurderingen av prosjektspesifikke områder vil derfor måtte foretas som en del av konsesjonsprosessen. NVEs rapport gir heller ingen føringer på hvor mye vindkraft som skal bygges ut innenfor de utpekte områdene.

I tillegg til de 13 utpekte områdene beskriver rapporten også åtte områder som anses som “nest mest” egnet for vindkraftutbygging. Det kan derfor tenkes at Olje- og energidepartementet velger å peke ut flere enn de 13 områdene NVE har valgt, eller at noen av de utpekte områdene byttes ut.

I tillegg til de utpekte områdene gir NVEs oppdaterte kunnskapsgrunnlag også mye informasjon som er relevant for utbyggere og interessenter i fremtidige konsesjonsprosesser. Et eksempel er at NVE har signalisert at det i fremtidige konsesjoner vil stilles vilkår om en minsteavstand mellom vindturbiner og nærliggende bebyggelse på fire ganger vindturbinenes høyde. I tillegg gir det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget informasjon om blant annet påvirkning på fugl, reindrift, friluftsinteresser og elektronisk kommunikasjon som vil ha være relevant i fremtidige konsesjonsprosesser og konsekvensutredninger.

Betydning for nye konsesjonssøknader og gitte konsesjoner

Fremtidige konsesjonssøknader vil fortsatt gjennomgå en full konsesjonsprosess, uavhengig av om de er innenfor eller utenfor de utpekte områdene. I tillegg til de forholdene som er påpekt i det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget, vil forhold NVE ikke har tatt hensyn til i kunnskapsgrunnlaget være viktige i fremtidige konsesjonsprosesser. Dette gjelder særlig forhold hvor det ikke finnes gode nasjonale datasett og forhold av lokal art.

NVE har gitt uttrykk for at konsesjonssøknader innenfor de 13 utpekte områdene vil bli prioritert. Rammen skal på denne måten fungere som et styringsverktøy og et signal til utbyggere om hvor de bør lete etter mulige prosjektområder.

Det vil fortsatt være mulig å søke konsesjon utenfor de utpekte områdene. NVE har imidlertid oppgitt at slike konsesjonssøknader ikke vil gis samme prioritet. Ifølge NVE skal vindkraftrammen i tillegg fungere som et signal om at det vil være vanskeligere å få konsesjon utenfor de utpekte områdene.

To typer vindkraftprosjekter skal imidlertid fortsatt vurderes uavhengig av rammen: Det gjelder for det første reetableringer og utvidelse av eksisterende vindkraftverk. For det andre vil også små vindkraftverk nær eksisterende infrastruktur vurderes uavhengig av vindkraftrammen.

Tidligere innvilgede konsesjoner vil som hovedregel ikke påvirkes av vindkraftrammen. Ett unntak er dersom konsesjonæren må søke om utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverket. NVE har gitt uttrykk for at det vil gis korte utsettelser for prosjekter med pågående aktivitet eller andre gode utsettelsesgrunner. I andre tilfeller vil imidlertid prosjekter som søker utsatt frist for idriftsettelse bli vurdert opp mot vindkraftrammen.

Prosessen videre

Forslaget fra NVE sendes nå ut på høring, med høringsfrist 1. august. I tillegg til høringsrunden vil det avholdes regionale innspillsmøter i mai og juni. Regjeringen vil deretter vurdere NVEs forslag og høringsinnspillene, og legge frem sin oppdaterte anbefaling og politikk for vindkraft på land.

I vindkraftrammen har NVE pekt på flere områder hvor de mener det er behov for mer kunnskap. Dette gjelder blant annet påvirkning på fugl, villrein, friluftsliv, landskap og kulturminner. Det vil derfor kunne komme nye studier og kartlegginger i tiden fremover.

NVE har også anbefalt at det skal utarbeides en veiledning om konsesjonsprosessen. I tillegg trekker NVE også frem at det kan være hensiktsmessig å oppdatere Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementets Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg fra 2007. Det er imidlertid ikke angitt noen nærmere detaljer eller tidsfrist for disse prosessene.