Årets to hovedtemaer var hvordan privat kapital kan bidra til å endre verden gjennom såkalte "impact investments" og hvordan Private Equity-selskapene jobber for å finne gode oppkjøpskandidater i en verden med stadig mer tilgjengelig kapital.

For niende året på rad inviterte Wiersholm til Nordic Buy Out Forum i samarbeid med Norwegian Venture Capital & Private Equity Association (NVCA). Konferansen er den største av sitt slag i Norden, med nærmere 600 påmeldte deltakere for året.

Partner i Wiersholm og initiativtager til Nordic Buy Out Forum, Jarle Kvam, hadde gleden av å ønske velkommen til en fullsatt sal på Radisson Blu Scandinavia i Oslo. Kvam satte dagsorden for konferansen ved å trekke frem noen trender som påvirker markedet for M&A om dagen, med spesielt fokus på Private Equity (PE) og Venture Capital (VC). Én av disse var de enorme sosiale og miljømessige utfordringene verden står overfor, og hvordan dette påvirker investorene til å sette “impact investments” øverst på agendaen. Impact investments er investeringer i selskaper, organisasjoner eller fond med målsetting om å oppnå målbare, positive sosiale eller miljømessige effekter, i tillegg til tradisjonell finansiell avkastning.

Administrerende direktør Rikke Eckhoff Høvding i NVCA var neste foredragsholder på scenen, og kunne presentere en fersk rapport om hvordan den norske PE- og VC-industrien bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser. Høvding kunne blant annet fortelle at de norske aktørene har rekordhøye 29 milliarder kroner i “tørt krutt” som må plasseres i markedet.

Hvordan endre verden og samtidig tjene penger?

Konferansens første del ble åpnet av Erik Engellau-Nilsson og Tove Rådelius fra Norrsken Foundation. Norrsken er en svensk stiftelse som jobber for å løse globale utfordringer gjennom å fasilitere for, og investere i startup-selskaper med et positivt sosialt bidrag. Stiftelsen ble grunnlagt av Klarna-gründer Niklas Adalberth, og tar ifølge Engellau-Nilsson utgangspunkt i å legge til rette for å løse mange av de utfordringene Klarna opplevde i sine første år. Norrsken etablerte en startup-hub i Stockholm for tre år siden og har nylig lansert planer om ytterligere to “Norrsken Houses” i henholdsvis Kigali og London.

Deretter var det Trond Lund fra selskapet N2 Applied sin tur til å innta scenen. Lund innledet med å forklare hvordan nitrogen fra lagret gjødsel siver ut i bakken og luften skaper store miljøutfordringer, i tillegg til at bøndene mister et viktig næringsstoff i dagens produksjonssyklus for gjødsel. Kort forklart må tapet av nitrogenet som siver ut av den naturlige gjødselen erstattes ved å tilsette nitrogengjødsel basert på fossilt kull og naturgass. Med metoden til N2 Applied kan bøndene produsere miljøvennlig gjødsel direkte på gården ved hjelp av en plasmareaktor som forsynes av fornybar energi og skaper en prosess som tilsetter nitrogenoksid fra luft til husdyrmøkk.

Neste foredragsholdere var Marina Ergatoude og Peter Witte fra EYs Private Equity-gruppe i London. De begynte med å utfordre Milton Friedmans velkjente sitat om at bedrifters eneste sosiale ansvar er å maksimere egen fortjeneste, og at en strategi tilknyttet impact investments faktisk kan utgjøre et konkurransefortrinn. Således har PE-bransjen vært en driver for endring – fra en litt passiv mentalitet tuftet på ESG-prinsipper til en mer aktiv rolle der formålet er å drive endringene direkte.

Martin Schütt og Linn Nærup Børke fra det norske PE-selskapet Askeladden & Co var de neste til å innta scenen. Iført grå collegegensere fortalte de om hvordan Askeladden starter opp og skalerer selskaper i bransjer med et uforløst potensiale. De trakk et viktig skille mellom oppfinnelser og innovasjoner. Ifølge Schütt er gründernes higen etter førstnevnte en av de fremste grunnene til at mange startup-selskaper ikke lykkes, fordi det ikke finnes et marked for deres oppfinnelser. De gode ideene trenger heller ikke nødvendigvis å ha et enormt markedspotensial, kunne Nærup Børke fortelle, og trakk frem frisørkjeden Cutters som et eksempel på hvordan Askeladden startet opp et selskap i en bransje med begrenset markedspotensiale, men mindre profesjonaliserte aktører.

Tørt krutt og høye multipler

Etter en liten pause var det klart for konferansens andre del, der temaet var mer konkret rettet mot hvordan PE-selskapene jobber for å finne gode oppkjøpskandidater. Som tidligere nevnt er den tilgjengelige kapitalen i bransjen på rekordhøye nivåer, noe som fører til høye selskapsverdsettelser og stadig mer spesialiserte eierfond.

Roland Pezzutto fra Marlin Equity Partners stod for det første innslaget i andre del. Marlin Equity Partners er et globalt investeringsfirma med mer enn 6,7 milliarder dollar under forvaltning. Deres fremste fortrinn er imidlertid kunnskapen de innehar, som gjør at de kan bidra til å skape verdi i selskapene de kjøper. Derfor ser de blant annet etter teknologiselskaper i fragmenterte bransjer med mulighet for konsolidering, som leverer kritiske løsninger for kundenes drift, og som har en jevn inntektsstrøm. Etter oppkjøp kan Marlin Equity Partners bistå ledelsen i selskapet med strategiske valg, salgskanaler, produktutvikling og “bolt-on”-kjøp for videre vekst, sa Pezzutto, og la til at de siden 2005 har kjøpt over 100 software- og teknologiselskaper på verdensbasis.

Magnus Tornling fra EQT Partners var nestemann på scenen, og han kunne presentere en spennende casehistorie om selskapet Autostore, som endte opp med å bli EQTs beste investering på over ti år. Autostore har utviklet et robotstyrt lagersystem og selger til distributører og handelsselskaper over hele verden. EQT kom inn på eiersiden i slutten av 2016 gjennom en omfattende budrunde der “enhver mann og hans hund” var med og la inn bud ifølge Tornling. Til tross for at de endte opp med å betale en høy pris, hadde EQT analysert trender innen industriell teknologi over lengre tid, og særlig bitt seg merke i lagerautomatisering som følge av veksten i netthandel, fremskritt innen robotisering, urbanisering og etterspørsel etter raskere levering av varer. Valget falt derfor på en bedrift fra Nedre Vats i Rogaland fylke. Gjennom forbedring av distribusjonen og planer for veien til markedet, salgs- og markedsføringsprosessene og fokus på FoU og patentsøknader, bidro EQT blant annet til å øke omsetningen med 60 % hvert år i løpet av eierskapsperioden, før de solgte Autostore videre tidligere i 2019.

Rolf Torsøe fra Nordic Capital fortalte deretter om hvordan sektorspesifikke eierfond år etter år slår de mer generelle fondene på avkastning. Nordic Capital fokuserer spesielt på oppkjøp innen teknologi, helsevesen og finansielle løsninger. De følger hovedsakelig fire kriterier når de skal finne gode oppkjøpskandidater: vekstmuligheter, inngangsbarrierer, kontrollert risiko og muligheter for exit.

Et nytt perspektiv på PE, advokatenes rolle og utviklingen i markedet

Konferansens tredje og siste del tok for seg flere ulike temaer. Ulrik Smith fra FSN Capital innledet med å dele et litt annerledes perspektiv på hva PE-bransjen egentlig handler om. For det første burde det hete People Equity i stedet for Private Equity, argumenterte Smith. Tall og analyser er ikke nok i seg selv. Mellommenneskelige ferdigheter er vel så viktig, og blir ofte undervurdert, kunne FSN-partneren fortelle. Smith hadde erfart dette på den harde måten ved å nesten la en transaksjon gå i vasken fordi han ikke skjønte at selgeren var mer opptatt av å for eksempel kunne fortsette å låne firmabilen etter at selskapet var solgt, fremfor hva salgssummen ble i kroner og øre.

Wiersholms egne Ingjerd Røynås fulgte deretter opp og ga et interessant innblikk i hvordan advokater kan bidra til å skape verdi i en oppkjøpsprosess. I forbindelse med inngåelse av en intensjonsavtale forplikter selger seg ofte til eksklusive forhandlinger med en enkelt kjøper over en tidsperiode. Røynås sitt budskap var at så mye som mulig burde ligge på bordet før denne inngås, da en slik eksklusivitet endrer forhandlingsbalansen mellom kjøper og selger drastisk i sistnevntes favør. Det medfører at negative overraskelser som avdekkes i en due diligence i verste fall kan bidra til en lavere salgssum enn hva et eventuelt tidligere indikativt bud har gitt uttrykk for.

Konferansens to siste innslag tok for seg økonomiske perspektiv på markedet og den videre makroøkonomiske utviklingen. Først ut var Jo Isaksen og Magnus Bernin fra DNB Markets. Ifølge Isaksen og Bernin skyldes de rekordhøye nivåene av kapital innen PE vedvarende lave renter og billig gjeld. Som en konsekvens av det har den hyppig brukte verdsettelsesmultippelen ev/ebitda steget betydelig fra gjennomsnittsnivået de siste ti årene. I tillegg opplever DNB Markets at flere og flere M&A-prosesser ikke leder til vellykkede salg, noe som blant annet kan skyldes markedsforholdene. Deres konklusjon var derfor at det er viktig å strukturere og tilpasse avtalene med hensyn til forholdene i markedet.

Dagens siste foredragsholder var sjeføkonom Øystein Dørum i NHO. Dørum presenterte blant annet en oversikt som viste hvordan USA og Kina har gått fra en situasjon med relativt lave importtariffer på hverandres varer, til å innføre tariffer på rundt 25 % i dag, noe som helt klart legger en demper på den globale handelen. Dørum viste i likhet med Isaksen og Bernin til at vi trolig befinner oss sent i den økonomiske sykelen, men trakk samtidig frem at sentralbankene vil ha begrenset spillerom ved en eventuell økonomisk nedgangsperiode på grunn av en ekspansiv pengepolitikk som ikke ser ut til å gi seg med det første og lave styringsrenter. Heldigvis for Norge, er vår situasjon fremdeles “overraskende god” sammenlignet med verdensøkonomien, ifølge Dørum, som venter en moderat vekst i BNP de kommende årene, kombinert med lav arbeidsledighet.

Vi takker alle som deltok på årets konferanse og ønsker velkommen igjen til den tiende utgaven av Nordic Buy Out Forum 3. desember 2020.

Foto: Sigmund Sagberg Andersen