Utvalgte prosjekter

Arbeidserfaring

Fast advokat, Advokatfirmaet Wiersholm, 2019

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund, 2018

Sensor , Universitetet i Agder, 2016

Advokatfullmektig, Wiersholm, 2015

Utdannelse

Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2015

Verv

Varamedlem, Lovutvalget i Norges Idrettsforbund, 2019