Koronasituasjonen: Hva kan vi bistå din virksomhet med?

Arbeidsliv

 • Permitteringer, nedbemanninger og lønnsreduksjon
 • Handlingsrom og alternativ når foreldre må være hjemme med barn
 • Forholdet mellom sykepenger, omsorgspenger og lønn for arbeidstakere som er i karantene
 • Håndtering av ansatte som arbeider fra hjemmekontor
 • Arbeidsgiverinnførte forbud og restriksjoner
 • Håndtering av helseopplysninger
04_arrow-rChristel Søreide, partner

Kontrakter

 • Force majeure, oppsigelse og avbestilling, prisrevisjon og andre endringer av kontrakten
 • Vurdering av kjøpers eventuelle rett til å fri seg fra et kjøp fordi det ikke lenger er behov for eller ønske om varen/tjenesten
 • Vurdering av leverandørers rettigheter dersom oppfyllelse av avtalen blir hindret
 • Plikter overfor forbruker i tilfeller der selger ikke lenger kan tilby tjenester eller forbruker kansellerer/avbestiller
04_arrow-rSondre Dyrland, partner

Finansiering og restrukturering

 • Restrukturering av selskap som nå opplever bortfall av inntekter og dermed redusert likviditet – mange av selskapene som rammes har høy gjeldsgrad og vil derfor måtte gjennomføre en gjeldsrestrukturering for å unngå konkurs
 • Etablering av likviditetsfasiliteter for selskap som ikke må gjennomgå full restrukturering
04_arrow-rStåle Gjengset, partner

Forsikring og shipping

 • Vurdering av force majeure-bestemmelser ved kjøp av skip og veiledning om fremgangsmåte overfor motparter
 • Kontraktsutforming tilpasset koronautbruddet ved kjøp og salg av skip i annenhåndsmarkedet
 • Maritime kontraktsforhold som påvirkes av koronautbruddet, for eksempel befraktningsavtaler
 • Aktuelle spørsmål om rekkevidden av force majeure-klausuler, strategisk posisjonering i kontrakter og gjennomføring av transaksjoner som kompliseres på grunn av koronautbruddet
04_arrow-rChristian Hauge, partner

Skatt og mva

 • Håndtering av økonomiske utfordringer etter virusutbruddet – på kort og lang sikt
 • Realisering av de ulike strakstiltakene på skatteområdet som myndighetene har foreslått – for bedrifter og privatpersoner
 • Vurdering av skatte- og avgiftsmessige spillerom for å håndtere likviditetsmessige konsekvensene av virusutbruddet, for å sikre eksistensgrunnlaget og arbeidsplasser fremover
 • Innspill til relevante myndigheter med konkrete skatte- og avgiftsmessige tiltak
04_arrow-rBettina Banoun, partner

Statsstøtte

 • Vurdering av om tilskuddsgivers planlagte tiltak er i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte
 • Kommunikasjon overfor myndighetene og rådgivning til støttemottakere knyttet til strukturering av eventuelle tiltak for å sikre at disse er tilpasset statsstøttereglene og dermed redusere risikoen for tilbakebetaling av tilskudd
04_arrow-rThomas G. Naalsund, partner

Kapitalmarkeder og selskapsrett

 • Avholdelse av generalforsamlinger, herunder mulighet til å nekte aksjonærer adgang, og elektronisk deltakelse på generalforsamlinger i børsnoterte selskaper
 • Styremøter for å godkjenne årsregnskapet og oppfyllelse av lovens krav om at halvparten av styrets medlemmer skal møtes fysisk
 • Innsideinformasjon om effekter og omstendigheter knyttet til korona som må håndteres i tråd med reglene om informasjonsplikt, innsidelister m.m.
04_arrow-rSimen Mejlænder, partner

Offentlige anskaffelser

 • Forbehold knyttet til koronautbruddet i verserende anskaffelser
 • Handlingsrom for endringer i kunngjorte konkurransegrunnlag
 • Vurdering av muligheter for å fastsette kortere frister i anskaffelsesprosesser
 • Forlengelse av tilbudsfristen i verserende prosesser
 • Vurdering av adgang til å gjøre direkte anskaffelser som følge av koronautbruddet
 • Handlingsrom for endringer i eksisterende kontrakter i lys av reglene om vesentlige endringer
04_arrow-rOda Hellenes Ekre, fast advokat

ESG og compliance

“I krise, er det alltid noen som vil ønske å utnytte usikkerhet og uro”

 • Forebygging av svindel og økonomiske misligheter
 • Forebygging av datainnbrudd
 • Unngå misbruk og tyveri av forretningshemmeligheter
 • Ivareta god virksomhetsstyring og compliance med færre ressurser
 • Omorganisering av virksomhetens compliance-arbeid
04_arrow-rGeorg Abusdal Engebretsen, partner

IT-kontrakter

 • Endringer og andre prosjektomlegginger som følge av koronautbruddet, herunder håndtering av regulatoriske krav knyttet til samfunnskritisk infrastruktur.
 • Krav om vederlagsjusteringer begrunnet i at koronautbruddet endrer partenes økonomiske forutsetninger (inntekter/utgifter)
 • Tolkning og anvendelse av force majeure-klausuler og varslingsregler ved leveransehindringer i standardavtaler (SSA, mv.) og andre IT-avtaler
 • Regulering av endret risikofordeling som følge av fremtidige virkninger av koronautbruddet i pågående prosjekter
 • Regulering av epidemier/pandemier i nye avtaler
04_arrow-rHans Erik Johnsen, partner

Eiendom

 • Vurdering av plikten til å betale leie i force majeure situasjoner
 • Forhandlinger om endrede leievilkår
 • Gjennomføring av kjøp og salg som kompliseres av koronautbruddet
 • Rådgivning ved forsinkelser og andre utfordringer i utbyggingsprosjekter
04_arrow-rStåle O. Meleng, partner

Personvern

 • Tolkning av veiledere fra Datatilsynet og European Data Protection Board (EDPB) om korona og personvern
 • Vurdering av rettslig grunnlag for behandling av koronarelaterte opplysninger, herunder helseopplysninger
 • Informasjon om smittede mv. internt i virksomheten
 • Vurdering av om informasjon skal gis til kunder eller andre eksterne
 • Personvernrettslig oppfølging til helseinstitusjoner
04_arrow-rRune Opdahl, partner

Konkurranserett

 • Vurdering (og etablering) ulike former for samarbeidsinitiativ i samsvar med konkurransereglene, eksempelvis ulike former for produksjonssamarbeid, distribusjonssamarbeid, leveranseavtaler mellom konkurrenter, tilpasning og/eller utvikling av (nye) produkter
 • Vurdering (og etablering) av ulike former for samarbeid for å opprettholde forsyninger, produksjon og drift av kritisk infrastruktur, eksempelvis samarbeid om tjenester for det tilfelle at koronapandemien fører til at en av partene ikke er i stand til å utføre sine tjenester.
 • Vurdering av ulike former for beredskapsavtaler, eksempelvis produksjons- og leveringsbistand
 • Rådgivning om hvordan håndtere/gjennomføre dialog mellom konkurrenter knyttet til generelle bransjeutfordringer, herunder legge til rette for dialog med myndighetene
04_arrow-rHåkon Cosma Størdal, partner

Fiskeri og havbruk

 • Vurdering av kontraktsforhold som påvirkes av koronautbruddet, for eksempel force majeure-bestemmelser og leverandør-, kunde- og logistikkavtaler
 • Myndighetskontakt
 • Tilpasning av bemanningen og håndtering av arbeidstakere i karantene
04_arrow-rSvein-Helge Hanken, senioradvokat