Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE) og TrønderEnergi AS har sammen med KLP etablert et felles nettkonsern bestående av de regionale selskapene NTE Nett AS og TrønderEnergi Nett AS. Det nye selskapet dekker distribusjonsnettet i hele Midt-Norge og blir nå Norges nest største nettselskap (målt i antall kunder), og en av landets største, mest effektive og kompetende nettselskap, noe som muliggjør synergieffekter og reduserte priser for kundene.

I et stadig mer sammensatt og konkurranseutsatt energimarked, var målet å etablere et av Norges største og mest effektive nettselskaper som vil bidra til sikker strømtilførsel til Midt-Norge og konkurrandsedyktige priser. Wiersholm bistod NTE i transaksjonen.

Kommersielle, juridiske og politiske hindre

Det nye nettkonsernet eies av tre aksjonærer. En vesentlig utfordring var å kombinere virksomheten til de to nettoperatørene under en felles merkevare, samtidig som selskapene ble separert med hensyn til juridisk struktur og geografisk område. Det var avgjørende for aksjonærene å beholde de forskjellige prisstrukturene og inntektsrammene innenfor de respektive områdene.

Strømnettet i Norge er et naturlig monopol innenfor definerte geografiske områder. Virksomhetene er underlagt et strengt, komplekst og stadig skiftende juridisk rammeverk, noe som i dette tilfellet førte til en komplisert transaksjon. Nettselskapene har også en sterk lokalhistorisk forankring som, så politiske hensyn var også sentrale i transaksjonen.

Tradisjonelt har nettselskapene vært integrerte deler av større energikonsern med andre energirelaterte virksomheter som f.eks. kraftproduksjon og salg. En utfordring i denne transaksjonen var å gå gjennom alle problemstillinger knyttet til selskapsmessig og funksjonelt skille, og legge til rette for en ny struktur, der nettvirksomhetene opererer på frittstående basis.

Strukturert for å maksimere synergier

Vi bistod NTE med å etablere en konsernstruktur der hvert av nettselskapene opererer som separate datterselskaper under en felles ledelse. Transaksjonen ble gjennomført uten å bruke fusjonsprosessen eller ved at det ene selskapet kjøpte det andre. Dette gjør det mulig for selskapene å dele sin kompetanse selv om de er underlagt stadig strengere juridiske rammevilkår, i tillegg til å maksimere andre synergier, samtidig som de opererer på frittstående basis.

Vårt bidrag fokuserte på transaksjonsstrukturen og sette opp et selskapsmessig rammeverk for delt eierskap og drift. Vi gikk gjennom selskapenes ulike deler og virksomhet i detalj og hjalp til med å utarbeide nye avtaler for de forskjellige aspektene.

En ny virksomhet med nye muligheter

Transaksjonen har gjort det mulig for aksjonærene å fortsette å ta del i deres nettvirksomhet, utnytte en mer effektiv organisasjon, samtidig som de sikrer prisstrukturene og inntektsrammene, og de politiske interessene.

Vår bistand og rådgivning knyttet til den overordnede strukturen, kombinert med omfattende kunnskap og innsikt i virksomheten, hjalp vår klient til å identifisere forretningsmulighetene og vekstpotensialet i denne transaksjonen.